- Διαφήμιση -

Τέλος χρόνου για τα αυθαίρετα — Έρχονται «τσουχτερά» πρόστιμα

Εκπνέει την επόμενη Δευτέρα η προθεσμία υπαγωγής αυθαιρέτων στο σχετικό νόμο με ευνοϊκούς οικονομικούς όρους.

Οι ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των με πολε­ο­δο­μι­κές παρεμ­βά­σειςέχουν μια εβδο­μά­δα στη διά­θε­σή τους για να έρθουν σε συνεν­νό­η­ση με το μηχα­νι­κό τους, να υπο­βά­λουν στο ηλε­κτρο­νι­κό σύστη­μα την αίτη­ση υπα­γω­γής και να πλη­ρώ­σουν το προ­βλε­πό­με­νο παρά­βο­λο (το κόστος είναι περί­που 500 ευρώ), ώστε να δια­σφα­λί­σουν έκπτω­ση 10% επί του προ­στί­μου που προ­βλέ­πει ο νόμος. Περαι­τέ­ρω μεί­ω­ση προ­στί­μου κατά 10% επι­τυγ­χά­νε­ται όταν ο αιτών υπο­βά­λει μελέ­τη στα­τι­κής επάρκειας.

Αντι­θέ­τως, αν δεν δοθεί παρά­τα­ση από το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος, κάτι που φαντά­ζει και το πιθα­νό­τε­ρο, από την Τρί­τη 9 Απρι­λί­ου θα αρχί­σει η τρί­τη φάση δηλώ­σε­ων των πολε­ο­δο­μι­κών παρα­βά­σε­ων με «φου­σκω­μέ­να» πρόστιμα.

Συγκε­κρι­μέ­να, από τις 9 Απρι­λί­ου ως τις 8 Οκτω­βρί­ου οι ιδιο­κτή­τες θα πλη­ρώ­σουν πρό­στι­μα προ­σαυ­ξη­μέ­να κατά 10%, ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα «Δημο­κρα­τία».

Αντί­στοι­χα, όσοι ιδιο­κτή­τες προ­βούν σε τακτο­ποί­η­ση μετά τις 8 Οκτω­βρί­ου και έως τις 9 Νοεμ­βρί­ου θα έχουν προ­σαυ­ξή­σεις και πρό­στι­μα κατά 20%. Επί­σης, το πρό­στι­μο αυξά­νε­ται κατά 10% εφό­σον η αυθαί­ρε­τη κατα­σκευή ή χρή­ση βρί­σκε­ται σε περιο­χές προ­στα­σί­ας για τις οποί­ες έχουν εκδο­θεί και ισχύ­ουν Προ­ε­δρι­κά Δια­τάγ­μα­τα καθο­ρι­σμού όρων δόμη­σης.

Το πρό­στι­μο μπο­ρεί να εξο­φλη­θεί σε έως και 100 μηνιαί­ες δόσεις με ελά­χι­στο ποσό δόσης τα 50 ευρώ. Σε περί­πτω­ση εφά­παξ κατα­βο­λής έως την τελευ­ταία εργά­σι­μη ημέ­ρα του επό­με­νου μηνός της ημε­ρο­μη­νί­ας υπα­γω­γής, παρέ­χε­ται έκπτω­ση 20% επί του συνο­λι­κού ποσού του προ­στί­μου, ενώ σε περί­πτω­ση κατα­βο­λής 30% του προ­στί­μου σε έναν μήνα από την υπα­γω­γή παρέ­χε­ται έκπτω­ση 10% επί του προ­στί­μου. Αντί­θε­τα, σε περί­πτω­ση μη εμπρό­θε­σμης προ­κα­τα­βο­λής του ποσού της μηνιαί­ας δόσης προ­σαυ­ξά­νε­ται κατά 1% για κάθε μήνα καθυ­στέ­ρη­σης.

Εκπτώσεις

Ο νόμος προ­βλέ­πει επί­σης εκπτώ­σεις για μια σει­ρά από παρεμ­βά­σεις στα αυθαί­ρε­τα, όπως εργα­σί­ες στα­τι­κής ενί­σχυ­σης και ενερ­γεια­κή ανα­βάθ­μι­ση. Ειδι­κό­τε­ρα, εάν για την υπα­γω­γή αυθαι­ρέ­των ολο­κλη­ρω­θούν οι προ­βλε­πό­με­νες εργα­σί­ες στα­τι­κής ενί­σχυ­σης με την εκπό­νη­ση στα­τι­κής μελέ­της, το ενιαίο ειδι­κό πρό­στι­μο μειώ­νε­ται κατά 60% σε περιο­χές σει­σμι­κής επι­κιν­δυ­νό­τη­τας 2 και κατά 30% σε περιο­χές σει­σμι­κής επι­κιν­δυ­νό­τη­τας 1.

Μεί­ω­ση 30% με 50% (ανά­λο­γα με τα τετρα­γω­νι­κά) θα ισχύ­σει για κτί­σμα­τα που ολο­κλή­ρω­σαν την ενερ­γεια­κή ανα­βάθ­μι­ση. Πέρα από αυτό, εάν για την υπα­γω­γή αυθαι­ρέ­των ολο­κλη­ρω­θούν οι προ­βλε­πό­με­νες εργα­σί­ες προ­σαρ­μο­γής: α) με βάση την από­φα­ση της Επι­τρο­πής Ελέγ­χου Αυθαι­ρέ­των Κατα­σκευών ή β) με βάση την από­φα­ση του Συμ­βου­λί­ου Αρχι­τε­κτο­νι­κής ή του Περι­φε­ρεια­κού Συμ­βου­λί­ου Αρχι­τε­κτο­νι­κής ή του Κεντρι­κού Συμ­βου­λί­ου Αρχι­τε­κτο­νι­κής για τις αυθαί­ρε­τες κατα­σκευ­ές ή χρή­σεις σε δια­τη­ρη­τέα κτή­ρια, τότε το ενιαίο ειδι­κό πρό­στι­μο μειώ­νε­ται κατά το κόστος των εργα­σιών προ­σαρ­μο­γής και μέχρι 50% αυτού, εξαι­ρου­μέ­νου του παρα­βό­λου, εφό­σον προ­σκο­μι­στεί βεβαί­ω­ση της επι­τρο­πής ή των συμ­βου­λί­ων ότι οι εργα­σί­ες προ­σαρ­μο­γής υλο­ποι­ή­θη­καν προσηκόντως.

Πώς υπολογίζονται «λυπητερή» και παράβολο

Ο υπο­λο­γι­σμός του προ­στί­μου δεν είναι απλή υπό­θε­ση και χρειά­ζε­ται οπωσ­δή­πο­τε η βοή­θεια μηχα­νι­κού, ο οποί­ος θα υπο­βά­λει στο ηλε­κτρο­νι­κό σύστη­μα την αίτη­ση υπα­γω­γής. Ο υπο­λο­γι­σμός γίνε­ται με βάση το εμβα­δόν της επί την τιμή ζώνης στην περιο­χή ακι­νή­του, σύμ­φω­να με το σύστη­μα αντι­κει­με­νι­κών αξιών του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών, επί τον συντε­λε­στή 15% και επί τους συντε­λε­στές σχε­τι­κών ενδεί­ξε­ων – τετρα­γω­νι­δί­ων, όπου απαι­τού­νται, ανά­λο­γα με την κατη­γο­ρία και το είδος του αυθαι­ρέ­του (τετρα­γω­νι­κά μέτρα επί 15% επί τιμή ζώνης επί συντε­λε­στές τετραγωνιδίων).

Όσον αφο­ρά το παρά­βο­λο που κατα­βάλ­λε­ται για την υπα­γω­γή στη ρύθ­μι­ση, δια­μορ­φώ­νε­ται στα 250 ευρώ για αυθαι­ρε­σί­ες έως 100 τ.μ., 500 ευρώ για αυθαι­ρε­σί­ες 100–500 τ.μ., στα 1000 ευρώ για αυθαι­ρε­σί­ες 500‑2000 τ.μ., στα 4000 για αυθαι­ρε­σί­ες 2000–5000τ.μ., ενώ φτά­νει τα 10.000 ευρώ για αυθαι­ρε­σί­ες άνω των 5000 τ.μ. Οι πολύ μικρές παρα­βά­σεις τακτο­ποιού­νται μόνο με την πλη­ρω­μή του παράβολου.

Σημειώ­νε­ται ότι το παρά­βο­λο δεν επι­στρέ­φε­ται σε καμία περί­πτω­ση. Επί­σης, παγώ­νουν για δύο χρό­νια οι δόσεις του προ­στί­μου για τους μακρο­χρό­νιους ανέρ­γους και τους δικαιού­χους Κοι­νω­νι­κού Εισο­δή­μα­τος Αλλη­λεγ­γύ­ης, οι οποί­οι θα πλη­ρώ­σουν μόνο το παρά­βο­λο. Οι μακρο­χρό­νιοι άνερ­γοι θα κατα­βά­λουν το 30% του προ­στί­μου για την τακτο­ποί­η­ση της κύριας κατοι­κί­ας τους, ενώ οι δικαιού­χοι του κοι­νω­νι­κού εισο­δή­μα­τος το 20%.

Η διαδικασία για υποβολή της δήλωσης

Ολό­κλη­ρη η δια­δι­κα­σία υπα­γω­γής αυθαι­ρέ­των στον νόμο 4495/2017 διεκ­πε­ραιώ­νε­ται μέσω του ειδι­κού πλη­ρο­φο­ρια­κού συστή­μα­τος, που λει­τουρ­γεί το Τεχνι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Ελλά­δας. Το αίτη­μα και τα απαι­τού­με­να στοι­χεία του ακι­νή­του τα υπο­βάλ­λει ηλε­κτρο­νι­κά μηχανικός.

Το πλη­ρο­φο­ρια­κό σύστη­μα εκδί­δει κωδι­κούς πλη­ρω­μής που απο­τε­λούν απα­ραί­τη­τα στοι­χεία για την πλη­ρω­μή του παρα­βό­λου και του ποσο­στού ανταπόδοσης.

Ο πολί­της κατα­βάλ­λει το παρά­βο­λο σε κάποια τρά­πε­ζα και η πλη­ρω­μή του δια­πι­στώ­νε­ται αυτό­μα­τα με τη δια­βί­βα­ση ηλε­κτρο­νι­κών αρχεί­ων από τα συμ­βε­βλη­μέ­να τρα­πε­ζι­κά ιδρύ­μα­τα. Μετά την εξό­φλη­ση του παρα­βό­λου η δήλω­ση απο­κτά μονα­δι­κό ηλε­κτρο­νι­κό κωδι­κό ελέγ­χου και ημε­ρο­μη­νία υπα­γω­γής, η οποία είναι η ημε­ρο­μη­νία εξό­φλη­σης του παραβόλου.

Ο πολί­της θα πρέ­πει επί­σης να κατα­θέ­σει σε τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό του ΤΕΕ και το ποσό αντα­πό­δο­σης για την ηλε­κτρο­νι­κή έκδο­ση πρά­ξε­ων υπα­γω­γής δηλώ­σε­ων αυθαι­ρέ­των ύψους 15 ευρώ. Η πλη­ρω­μή του ποσού αντα­πό­δο­σης απο­τε­λεί προ­ϋ­πό­θε­ση για την έκδο­ση των διοι­κη­τι­κών εγγρά­φων από το πλη­ρο­φο­ρια­κό σύστη­μα του ΤΕΕ και την απο­δο­χή και ολο­κλή­ρω­ση των δια­δι­κα­σιών υπο­βο­λής δηλώ­σε­ων και βεβαιώ­σε­ων σε κάθε στάδιο.

Στη συνέ­χεια ο μηχα­νι­κός θα πρέ­πει μέσα σε έξι μήνες να ολο­κλη­ρώ­σει την ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή των απα­ραι­τή­των δικαιο­λο­γη­τι­κών στο πλη­ρο­φο­ρια­κό σύστημα.

Πέρα από το την αίτη­ση και την υπεύ­θυ­νη δήλω­ση του κάθε ιδιο­κτή­τη, πρέ­πει να κατα­τε­θούν τεχνι­κή έκθε­ση μηχα­νι­κού, φωτο­γρα­φί­ες κ.λπ.

 

 

Πηγή www.cnn.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων