- Διαφήμιση -

Πόσο κοστίζουν οι “αποδράσεις” στις παραλίες της Αττικής;

Η ζέστη συνε­χί­ζε­ται, η θερ­μο­κρα­σία ανε­βαί­νει διαρ­κώς και οι επι­σκέ­ψεις στις παρα­λί­ες ολο­έ­να και αυξά­νο­νται. Το πρό­βλη­μα, ωστό­σο, είναι μεγά­λο και φυσι­κά ανα­φε­ρό­μα­στε στο οικονομικό!

Το κόστος για να πηγαί­νει σε οργα­νω­μέ­νη παρα­λία μία τετρα­με­λής οικο­γέ­νεια κάθε Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο μπο­ρεί να φτά­σει ακό­μα και τον ένα μισθό, αν συνυ­πο­λο­γι­στεί η βενζίνη.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων