- Διαφήμιση -

Οι συμβολαιογράφοι απειλούν να μπλοκάρουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων

Αύριο θα κρίνουν οι συμβολαιογράφοι την στάση τους γύρω από το αν τελικά θα εμμείνουν στις θέσεις τους για μπλόκο στις μεταβιβάσεις ακινήτων, ή τελικά θα ρίξουν γέφυρες θέλοντας να βρεθεί λύση στο θέμα που έχει ανακύψει.

Όλα εντάσ­σο­νται στην δια­φω­νία που υπάρ­χει ανά­με­σα στους συμ­βο­λαιο­γρά­φους και την κυβέρ­νη­ση και σχε­τί­ζο­νται με τις πρό­σφα­τες νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις σύμ­φω­να με τις οποί­ες ανα­τί­θε­ται στους συμ­βο­λαιο­γρά­φους η αρμο­διό­τη­τα υπο­βο­λής ηλε­κτρο­νι­κά των δηλώ­σε­ων για τις μετα­βι­βά­σεις ακι­νή­των και παράλ­λη­λα όπως ανα­φέ­ρουν «απει­λού­νται με εξο­ντω­τι­κά πρό­στι­μα, χωρίς οι αρμό­διες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες να έχουν οργα­νώ­σει ένα σύγ­χρο­νο και λει­τουρ­γι­κό πλαί­σιο για να εκτε­λέ­σουν οι συμ­βο­λαιο­γρά­φοι τα νέα καθή­κο­ντα που τους ανατίθενται».

Οι συμ­βο­λαιο­γρά­φοι αντι­δρούν στις δια­τά­ξεις του νόμου 4646/2019 και σε μια σει­ρά από προ­βλέ­ψεις που αφο­ρούν την ταυ­τό­τη­τα ακι­νή­του, για τις οποί­ες προ­βλέ­πε­ται ευθύ­νη και αρμο­διό­τη­τα των συμβολαιογράφων.

Πολ­λά θα εξαρ­τη­θούν από την αυρια­νή νέα έκτα­κτη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση των συμ­βο­λαιο­γρά­φων Αθη­νών, Πει­ραιώς, Αιγαί­ου και Δωδε­κα­νή­σου οι οποί­οι ανα­μέ­νε­ται να απο­φα­σί­σου εάν θα απέ­χουν από τα καθή­κο­ντά τους ειδι­κά όσον αφο­ρά στην υπο­βο­λή δηλώ­σε­ων φορο­λο­γί­ας κεφα­λαί­ου και κάθε πρά­ξης  που απαι­τεί προ­σάρ­τη­ση πιστο­ποι­η­τι­κού ΕΝΦΙΑ.

Οι συμ­βο­λαιο­γρά­φοι όπως λένε δεν αντι­δρούν στο να ανα­λά­βουν την υπο­βο­λή ηλε­κτρο­νι­κά των δηλώ­σε­ων, όμως απαι­τούν να υπάρ­ξει το απα­ραί­τη­το νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο που να επι­τρέ­πει στην πρά­ξη την άσκη­ση αυτών των καθη­κό­ντων με ασφά­λεια για τις συναλ­λα­γές, τον πολί­τη και το Δημό­σιο. Σε περί­πτω­ση που οι συμ­βο­λαιο­γρά­φοι απο­φα­σί­σουν να απέ­χουν από τα καθή­κο­ντά τους, τότε θα μεί­νουν στον αέρα πολ­λά συμ­βό­λαια μετα­βι­βά­σε­ων ακι­νή­των για τα οποία οι φορο­λο­γού­με­νοι έσπευ­σαν τις τελευ­ταί­ες ημέ­ρες του 2019 στις εφο­ρί­ες, στή­θη­καν στην ουρά και ταλαι­πω­ρή­θη­καν για να πλη­ρώ­σουν το φόρο μετα­βί­βα­σης προ­κει­μέ­νου στη συνέ­χεια να υπο­γρά­ψουν τα συμβόλαια.

Σε κάθε περί­πτω­ση η ΑΑΔΕ έχει προ­γραμ­μα­τί­σει μέχρι το τέλος Ιανουα­ρί­ου να ενερ­γο­ποι­ή­σει την ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή των δηλώ­σε­ων μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των. Στο πλαί­σιο αυτό, ο διοι­κη­τής της ΑΑΔΕ Γιώρ­γος Πιτσι­λής έχει ήδη παρου­σιά­σει στους συμ­βο­λαιο­γρά­φους την  πλατ­φόρ­μα για την ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή δηλώ­σε­ων φόρου μετα­βί­βα­σης ακι­νή­των. Η πλατ­φόρ­μα, θα διεκ­πε­ραιώ­νει τις μετα­βι­βά­σεις ακι­νή­των αιτία ανταλ­λάγ­μα­τος (αγο­ρές, πωλή­σεις), ενώ σε δεύ­τε­ρη φάση, το 2020, θα καλύ­ψει και τις υπο­θέ­σεις δωρε­ών, κλη­ρο­νο­μιών, γονι­κών παροχών.

Οι μετα­βι­βά­σεις ακι­νή­των θα ξεκι­νούν και θα ολο­κλη­ρώ­νο­νται στο γρα­φείο του συμ­βο­λαιο­γρά­φου. Οι δηλώ­σεις θα συμπλη­ρώ­νο­νται ηλε­κτρο­νι­κά από τον συμ­βο­λαιο­γρά­φο και οι φορο­λο­γού­με­νοι θα επι­βε­βαιώ­νουν την ορθό­τη­τα των στοι­χεί­ων της δήλω­σης μέσω των ηλε­κτρο­νι­κών εφαρ­μο­γών και υπο­βάλ­λουν τη δήλωση.

Τα στοι­χεία των δηλώ­σε­ων κατα­χω­ρού­νται ηλε­κτρο­νι­κά απευ­θεί­ας στην ειδι­κή εφαρ­μο­γή  της ΑΑΔΕ.   Ο φόρος θα υπο­λο­γί­ζε­ται κατά το χρό­νο υπο­βο­λής της δήλω­σης, με βάση τα δεδο­μέ­να αυτής. Τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που οδη­γούν σε μεί­ω­ση ή απαλ­λα­γή φόρου θα απο­στέλ­λο­νται στη ΔΟΥ σε μετα­γε­νέ­στε­ρο χρό­νο από τον sυμ­βο­λαιο­γρά­φο, προς επα­λή­θευ­ση και έλεγχο.

Η νέα αυτή δια­δι­κα­σία θα απαλ­λά­ξει από τη γρα­φειο­κρα­τία, μετα­ξύ άλλων, και όσους φορο­λο­γού­με­νους δικαιού­νται απαλ­λα­γής από τον φόρο μετα­βί­βα­σης λόγω αγο­ράς πρώ­της κατοι­κί­ας. Το εάν πλη­ρού­νται ή όχι οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις απαλ­λα­γής από τον φόρο μετα­βί­βα­σης θα ελέγ­χε­ται ηλε­κτρο­νι­κά, με αυτό­μα­το τρό­πο, από το σύστη­μα TAXIS.

Η εξό­φλη­ση του τυχόν βεβαιω­θέ­ντος φόρου θα εξα­κο­λου­θεί να απο­τε­λεί προ­ϋ­πό­θε­ση για την ολο­κλή­ρω­ση της μεταβίβασης.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων