- Διαφήμιση -

Η εφορία θέτει «υπό παρακολούθηση» τους κατόχους 200.000 τραπεζικών θυρίδων

Με τις θυρίδες που ενοικιάζονται από τις τράπεζες να έχουν αυξηθεί σε περίπου 200.000, το υπουργείο Οικονομικών είχε θέσει ως στόχο να επεκτείνει και σε αυτές τον φορολογικό έλεγχο.

Οι τρά­πε­ζες έχουν ήδη την υπο­χρέ­ω­ση να γνω­στο­ποιούν στην Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Δημο­σί­ων Εσό­δων το ποιοι πελά­τες τους έχουν θυρί­δες. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες των Νέων, σε δεύ­τε­ρη φάση οι τρά­πε­ζες θα κλη­θούν να μετα­βι­βά­ζουν ηλε­κτρο­νι­κά μέσω του Συστή­μα­τος Μητρώ­ου Τρα­πε­ζι­κών Λογα­ρια­σμών, πλη­ρο­φο­ρί­ες όπως το κάθε πότε επι­σκέ­πτε­ται ο κάτο­χος τη θυρί­δα του.

Οι ημε­ρο­μη­νί­ες και η συχνό­τη­τα μετά­βα­σης στις θυρί­δες, μπο­ρούν να απο­τε­λέ­σουν ένδει­ξη φορο­δια­φυ­γής, εάν συν­δυά­ζε­ται με άλλες πλη­ρο­φο­ρί­ες ή ύπο­πτες κινή­σεις των φορο­λο­γου­μέ­νων. Θεω­ρεί­ται, επί­σης, πως μπο­ρεί να οδη­γή­σει τις διω­κτι­κές Αρχές στους δρό­μους του μαύ­ρου χρή­μα­τος για την απο­κά­λυ­ψη κυκλω­μά­των λαθρε­μπο­ρί­ας ή τοκο­γλυ­φί­ας κ.λπ.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων