- Διαφήμιση -

Εβδομαδιαία πτώση 5,99% στο Χρηματιστήριο Αθηνών – Έξι συνεχείς πτωτικές εβδομάδες με συνολικές απώλειες 12,53%

Με μεγά­λες απώ­λειες 5,99% έκλει­σε η αγο­ρά του Χρη­μα­τι­στή­ριου Αθη­νών την εβδο­μά­δα που τελειώ­νει, συμπλη­ρώ­νο­ντας έξι πτω­τι­κές εβδο­μά­δες, στη διάρ­κεια των οποί­ων ο βασι­κός χρη­μα­τι­στη­ρια­κός δεί­κτης κατα­γρά­φει συνο­λι­κές απώ­λειες 12,53% ενώ η συνο­λι­κή κεφα­λαιο­ποί­η­ση της αγο­ράς έχει μειω­θεί κατά 9,564 δισ. ευρώ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων