- Διαφήμιση -

Ενοίκια ακινήτων — Αθήνα: Ένας βασικός μισθός για ένα σπίτι έως 70 τετραγωνικά

Για ένα νέο ζευ­γά­ρι που ανα­ζη­τά μια κατοι­κία 50 έως 70 τετρα­γω­νι­κών, η τιμή κυμαί­νε­ται περί­που στο ύψος ενός βασι­κού μισθού. Συνυ­πο­λο­γί­ζο­ντας την τιμή του ρεύ­μα­τος, της θέρ­μαν­σης και των κοι­νο­χρή­στων σε πολ­λές περι­πτώ­σεις, το εγχεί­ρη­μα φαντά­ζει για πολύ κόσμο ως «όνει­ρο».

Σε τέσ­σε­ρις περιο­χές της Αθή­νας, το Παγκρά­τι, το Χαλάν­δρι, την Καλ­λι­θέα και την περιο­χή του Ζωγρά­φου, τις οποί­ες ερευνήσαμε.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων