- Διαφήμιση -

Δεν πήγαν καλά οι εκπτώσεις: «Ζημιές» σε Αθήνα, Πειραιά, περιφέρεια Αττικής

Για το 75% των αγορών της Αττικής, οι πωλήσεις κατά την περίοδο των εκπτώσεων κινήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, για το 20% στα ίδια επίπεδα και μόνο για το 5% αυξήθηκαν.

Στο μετα­ξύ από τη συνο­λι­κή εικό­να της επι­σκε­ψι­μό­τη­τας των κατα­να­λω­τών στο λεκα­νο­πέ­διο, επι­βε­βαιώ­νε­ται η προ­τί­μη­ση του κόσμου στους εμπο­ρι­κούς δρό­μους του Κέντρου της Αθή­νας, ενώ ενι­σχύ­θη­κε η τάση μετα­κί­νη­σης του τζί­ρου, από τις μικρό­τε­ρες εμπο­ρι­κές επι­χει­ρή­σεις στις μεγα­λύ­τε­ρες, τους πολυ­χώ­ρους και τα πολυ­κα­τα­στή­μα­τα. Αυτό προ­κύ­πτει από την τηλε­φω­νι­κή έρευ­να σε 20 τοπι­κούς εμπο­ρι­κούς και επαγ­γελ­μα­τι­κούς συλ­λό­γους της περι­φέ­ρειας Αττι­κής, καθώς και σε μικρό δείγ­μα επι­χει­ρή­σε­ων χον­δρι­κής γενι­κού εμπο­ρί­ου που πραγ­μα­το­ποί­η­σε το τμή­μα μελε­τών του Εμπο­ρι­κού και Βιο­μη­χα­νι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Πει­ραιά το τρι­ή­με­ρο, από 28 Φεβρουα­ρί­ου έως 2 Μαρ­τί­ου 2019 για λογα­ρια­σμό του Περι­φε­ρεια­κού Επι­με­λη­τη­ρια­κού Συμ­βου­λί­ου Αττικής,.

Το σύνο­λο των πωλή­σε­ων σύμ­φω­να με την έρευ­να, σε Αθή­να, Πει­ραιά και τις τοπι­κές αγο­ρές της περι­φέ­ρειας Αττι­κής, κατά την εκπτω­τι­κή περί­ο­δο, μεσο­σταθ­μι­κά κινή­θη­κε συντρι­πτι­κά σε χαμη­λό­τε­ρα επί­πε­δα (10–20%) και ελά­χι­στα σε υψη­λό­τε­ρα επί­πε­δα (+5%) σε σχέ­ση με πέρυ­σι. ‪Το 1/5‬ των εμπο­ρι­κών επι­χει­ρή­σε­ων, δηλα­δή το 20% που δια­τή­ρη­σε τα ίδια επί­πε­δα τζί­ρου δεν είναι ικα­νο­ποι­η­τι­κό και δεν δεί­χνει μία επαρ­κή στα­θε­ρο­ποί­η­ση της ιδιω­τι­κής κατα­νά­λω­σης στις μεγά­λες αγο­ρές της Αττι­κής, όπως ανα­φέ­ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συγκε­κρι­μέ­να, στα ίδια επί­πε­δα πωλή­σε­ων κινή­θη­κε η αγο­ρά της Γλυ­φά­δας, Ιλί­ου, Αγί­ας Παρα­σκευ­ής και Περι­στε­ρί­ου. Σε χαμη­λό­τε­ρα επί­πε­δα κινή­θη­κε η αγο­ρά της Αθή­νας, του Πει­ραιά, Κηφι­σιάς, Αμα­ρου­σί­ου, Γαλα­τσί­ου, Κερα­τσι­νί­ου, Νίκαιας, Κορυ­δαλ­λού, Μοσχά­του, Παλαιού Φαλή­ρου, Νέας Σμύρ­νης, Νέας Ιωνί­ας, Χαλαν­δρί­ου, Πατη­σί­ων, Σαλα­μί­νος και Μεγά­ρων. Αύξη­ση του τζί­ρου δηλώ­θη­κε μόνο στην αγο­ρά της Καλλιθέας.

Από την συνο­λι­κή εικό­να της επι­σκε­ψι­μό­τη­τας των κατα­να­λω­τών στο Λεκα­νο­πέ­διο, επι­βε­βαιώ­νε­ται η προ­τί­μη­ση του κόσμου στους εμπο­ρι­κούς δρό­μους του Κέντρου της Αθή­νας. Επί­σης κατά την εκπτω­τι­κή περί­ο­δο, ενι­σχύ­θη­κε η τάση μετα­κί­νη­σης του τζί­ρου, από τις μικρό­τε­ρες εμπο­ρι­κές επι­χει­ρή­σεις στις μεγα­λύ­τε­ρες, τους πολυ­χώ­ρους και τα πολυ­κα­τα­στή­μα­τα, η οποία ξεπέ­ρα­σε το ποσο­στό του 8%, που είναι σχε­δόν διπλά­σιο του 4,2% που είχε κατα­γρά­ψει η ΕΛΣΤΑΤ το 2018.

Επι­πλέ­ον, οι επι­χει­ρή­σεις χον­δρι­κού εμπο­ρί­ου με έδρα στην Αττι­κή, παρά την αύξη­ση του τζί­ρου τους στη διάρ­κεια του διμή­νου, περι­γρά­φουν συνε­χείς μετα­βο­λές και αυξο­μειώ­σεις από τις διά­φο­ρες αμφίρ­ρο­πες δυνά­μεις, ενώ επι­ση­μαί­νουν ότι η εσω­τε­ρι­κή αγο­ρά παρου­σιά­ζει από μήνα σε μήνα το «φαι­νό­με­νο του ακορντεόν».

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα τα απο­τε­λέ­σμα­τα έχουν συνο­πτι­κά ως εξής:

  • Για το 75% των αγο­ρών της Αττι­κής, οι πωλή­σεις κινή­θη­καν σε χαμη­λό­τε­ρα επί­πε­δα, για το 20% στα ίδια επί­πε­δα και μόνο για το 5% αυξήθηκαν.
  • Ειδι­κό­τε­ρα, 15 τοπι­κοί φορείς απά­ντη­σαν ότι η αγο­ρά κινή­θη­κε σε χαμη­λό­τε­ρα επί­πε­δα, με τους 11 να εντάσ­σουν τη μεί­ω­ση από 10–20%, ενώ για 4 η μεί­ω­ση ήταν από 21–40% και μόλις ένας φορέ­ας δήλω­σε ότι σημειώ­θη­κε αύξη­ση κατά 5–10%. Οι υπό­λοι­ποι 4 φορείς δήλω­σαν ότι ο τζί­ρος κινή­θη­κε στα ίδια επί­πε­δα με πέρυσι.
  • Η καλύ­τε­ρη περί­ο­δος των εκπτώ­σε­ων κατά τη γνώ­μη του εμπο­ρι­κού κόσμου της λια­νι­κής, σύμ­φω­να με το 55% ήταν ο Ιανουά­ριος, ενώ σύμ­φω­να με το 35% ο Φεβρουά­ριος και το 10% δεν ξεχώ­ρι­σε κάποιο δεκαπενθήμερο.
  • Όσον αφο­ρά τη πρώ­τη Κυρια­κή των εκπτώ­σε­ων στις 20 Ιανουα­ρί­ου, 12 φορείς, δηλα­δή το 60% των αγο­ρών της Αττι­κής που λει­τούρ­γη­σαν περί­με­ναν μεγα­λύ­τε­ρη αγο­ρα­στι­κή κίνη­ση, το 25% των επι­χει­ρή­σε­ων δεν άνοι­ξαν τη Κυρια­κή, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου και του κέντρου της Αθή­νας λόγω του συλ­λα­λη­τη­ρί­ου για το Μακε­δο­νι­κό, ενώ το 15% εκτί­μη­σε ότι η αγο­ρά κινή­θη­κε στα ίδια επί­πε­δα με πέρυσι.
  • Όσον αφο­ρά στα είδη, που κινή­θη­καν περισ­σό­τε­ρο, το 50% απά­ντη­σε η ένδυ­ση και η υπό­δη­ση, το 15% τα τρό­φι­μα και τα ποτά, το 15% τα καλ­λυ­ντι­κά και φαρ­μα­κευ­τι­κά, το 15% τα ηλε­κτρι­κά και ηλε­κτρο­νι­κά είδη, και το 5% τα είδη δώρων. Τέλος οι περισ­σό­τε­ρες επι­χει­ρή­σεις διέ­θε­σαν τα προ­ϊ­ό­ντα τους με έκπτω­ση άνω του 50%, ώστε να προ­σελ­κύ­σουν το κατα­να­λω­τι­κό κοινό.

Κορ­κί­δης: Αρνη­τι­κό το πρό­ση­μο της κίνη­σης στις αγο­ρές της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής κατά τη περί­ο­δο των χει­με­ρι­νών εκπτώσεων

Ο πρό­ε­δρος του ΕΒΕΠ και ΠΕΣ Αττι­κής Βασί­λης Κορ­κί­δης δήλω­σε σχε­τι­κά: Η άνο­δος της κατα­να­λω­τι­κής εμπι­στο­σύ­νης για επτά συνε­χό­με­νους μήνες, δημιούρ­γη­σε σε όλους την εντύ­πω­ση ότι θα ευνο­ή­σει τις εξε­λί­ξεις στο λια­νι­κό και χον­δρι­κό εμπό­ριο, που σε ετή­σια βάση το 2018 σημεί­ω­σε αύξη­ση +2,1% σε τζί­ρο και 1,5% σε όγκο πωλή­σε­ων. Όμως το πρώ­το δίμη­νο του 2019 δεν είχε την ίδια δυνα­μι­κή, δεί­χνο­ντας σημά­δια κατα­να­λω­τι­κής κόπω­σης, χωρίς μάλι­στα να απο­τυ­πώ­νει τις συν­θή­κες αύξη­σης του κατώ­τα­του μισθού από την 1η Φεβρουα­ρί­ου 2019. Από­δει­ξη είναι ότι οι τακτι­κές χει­με­ρι­νές εκπτώ­σεις, του­λά­χι­στον από τα στοι­χεία των αγο­ρών της Αττι­κής, ήρθαν και να έφυ­γαν απα­ρα­τή­ρη­τες. Το αρνη­τι­κό πρό­ση­μο των φετι­νών χει­με­ρι­νών εκπτώ­σε­ων επι­βε­βαιώ­νει ότι οι περισ­σό­τε­ροι κατα­να­λω­τές έχουν εθι­στεί στις διαρ­κείς εκπτώ­σεις και προ­σφο­ρές όλο τον χρό­νο και δεν έλκο­νται πλέ­ον από τις τακτι­κές εκπτώ­σεις. Εκτός από τη μεί­ω­ση του τζί­ρου των εμπο­ρι­κών κατα­στη­μά­των τη χει­με­ρι­νή εκπτω­τι­κή περί­ο­δο κατά του­λά­χι­στον ‑10%, παρα­τη­ρεί­ται και μία έντο­νη μετα­τό­πι­ση 8% του τζί­ρου από τους μικρό­τε­ρους στους μεγα­λύ­τε­ρους του λια­νι­κού εμπο­ρί­ου της Αττικής.»

Πηγή iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων