- Διαφήμιση -

Αθήνα: Αυξημένα ενοίκια για τους φοιτητές και μικρή διαθεσιμότητα

Σε μία ιδιαί­τε­ρα δύσκο­λη εξί­σω­ση εξε­λίσ­σε­ται η εύρε­ση σπι­τιού στην Αθή­να για τους φοι­τη­τές από άλλες περιο­χές της χώρας, που ετοι­μά­ζο­νται να έρθουν για να σπου­δά­σουν σε πανε­πι­στή­μια και τεχνο­λο­γι­κές σχο­λές της πρωτεύουσας.

Αυξη­μέ­νες τιμές, ιδιαί­τε­ρα στις περιο­χές κοντά στα πανε­πι­στή­μια και χαμη­λή δια­θε­σι­μό­τη­τα, συν­θέ­τουν την εικό­να που αντι­με­τω­πί­ζουν οι οικο­γέ­νειες που ψάχνουν να νοικιάσουν…

 

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων