- Διαφήμιση -

Τεράστια έξοδος Αθηναίων για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας

Η τρι­ή­με­ρη από­δρα­ση των Αθη­ναί­ων, με αφορ­μή το τρι­ή­με­ρο της Καθα­ράς Δευ­τέ­ρας, ξεκί­νη­σε από την Παρα­σκευή (24/2) με προ­βλή­μα­τα, καθώς σε αρκε­τά σημεία του κεντρι­κού οδι­κού άξο­να του Λεκα­νο­πε­δί­ου παρα­τη­ρή­θη­κε αυξη­μέ­νη κίνη­ση. Οι οδη­γοί στην προ­σπά­θειά τους να μετα­κι­νη­θούν προς την περι­φέ­ρεια, συνά­ντη­σαν μεγά­λες δυσκο­λί­ες, ειδι­κά στην Αττι­κή οδό.…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων