- Διαφήμιση -

Στο υπουργείο Παιδείας σήμερα Πέμπτη θεατρολόγοι και εικαστικοί

Ζητούν, την κάλυψη όλων των κενών Θεατρικής Αγωγής

Κινη­το­ποί­η­ση στο Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας διορ­γα­νώ­νει ο Πανελ­λή­νιος Επι­στη­μο­νι­κός Σύλ­λο­γος Θεα­τρο­λό­γων (ΠΕΣΥΘ) αύριο, στις 14:30, με κεντρι­κό σύν­θη­μα «Η Τέχνη δεν είναι πολυ­τέ­λεια — είναι ανά­γκη». Την κινη­το­ποί­η­ση στη­ρί­ζει και το Επι­με­λη­τή­ριο Εικα­στι­κών Τεχνών Ελλάδας.

Ζητούν, μετα­ξύ άλλων, την κάλυ­ψη όλων των κενών Θεα­τρι­κής Αγω­γής από τους αντί­στοι­χους εκπαιδευτικούς.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων