Στο κτίριο Κεράνη μεταφέρεται η Υπηρεσία Ασύλου – Ειδικός συντονιστής προσφυγικού ο Στεφανής

Ήδη ολοκληρώθηκαν 200 προσλήψεις χειριστών και διοικητικών υπαλλήλων, για άλλους 220 θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης την 1η Δεκεμβρίου, ενώ επιπλέον 50 θα προσληφθούν ως τις 15-20 Δεκέμβρη, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά.

Τη μετα­φο­ρά της Υπη­ρε­σί­ας Ασύ­λου στο κτί­ριο Κερά­νη, όπου μέχρι πρό­σφα­τα στε­γα­ζό­ταν το υπουρ­γείο Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής, ανα­κοί­νω­σε ο υπουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Μιχά­λης Χρυ­σο­χο­ΐ­δης, κατά τη διάρ­κεια της συζή­τη­σης του νομο­σχε­δί­ου για το άσυ­λο στη αρμό­δια Επι­τρο­πή της Βου­λής.

Όπως είπε κατά τη διάρ­κεια της δεύ­τε­ρης παρέμ­βα­σής του, ο στό­χος της μετα­φο­ράς είναι «να υπάρ­χει χώρος για τις υπη­ρε­σί­ες και ανθρώ­πι­νες συν­θή­κες για τους μετα­νά­στες και τους πρό­σφυ­γες».

Ενίσχυση της υπηρεσίας ασύλου – Πάνω από 400 προσλήψεις

Ο κ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης ανα­κοί­νω­σε εξάλ­λου, ότι το υπουρ­γείο προ­χω­ρά στην ενί­σχυ­ση της Υπη­ρε­σί­ας Ασύ­λου.

Ήδη ολο­κλη­ρώ­θη­καν 200 προ­σλή­ψεις χει­ρι­στών και διοι­κη­τι­κών υπαλ­λή­λων, για άλλους 220 θα ολο­κλη­ρω­θούν οι δια­δι­κα­σί­ες πρό­σλη­ψης την 1η Δεκεμ­βρί­ου, ενώ επι­πλέ­ον 50 θα προ­σλη­φθούν ως τις 15–20 Δεκέμ­βρη, στην Αθή­να, τη Θεσ­σα­λο­νί­κη και τα νησιά.

Καταγγελίες για ιδιώτες γιατρούς

Επι­πλέ­ον, ο κ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης κατήγ­γει­λε ότι ιδιώ­τες για­τροί «έδι­ναν έγγρα­φα τα οποία απο­δέ­χο­νταν οι υπη­ρε­σί­ες ασύ­λου, ότι όλοι ήταν ευά­λω­τοι, ότι είχαν το λεγό­με­νο μετα­τραυ­μα­τι­κό στρες, με απο­τέ­λε­σμα χιλιά­δες άνθρω­ποι να κηρύσ­σο­νται ευά­λω­τοι και να μετα­φέ­ρο­νται στην ενδο­χώ­ρα, με απο­τέ­λε­σμα κανέ­νας να μην επι­στρέ­φε­ται».

Ο κ. Χρυ­σο­χο­ΐ­δης κατη­γό­ρη­σε την προη­γού­με­νη κυβέρ­νη­ση, ότι στην ουσία ακο­λου­θού­σε τη λογι­κή «στοι­βά­ζου­με ανθρώ­πους και τίπο­τα παρα­πέ­ρα, και αυτό το στοί­βαγ­μα ανθρώ­πων οδή­γη­σε στη μεί­ω­ση των δικαιω­μά­των των ανθρώ­πων που είχαν ανά­γκη», καθώς και ότι δεν έφτια­ξε επαρ­κείς υπο­δο­μές για να προ­λά­βει την αύξη­ση των ροών.

Κατά γράμμα οι ευρωπαϊκές οδηγίες

Σήμε­ρα οι προ­θε­σμί­ες ανα­μο­νής, κυρί­ως για όσους δεν πάρουν άσυ­λο σε πρώ­το βαθ­μό, είναι 2,5–3 χρό­νια, σύμ­φω­να με τον υπουρ­γό, ο οποί­ος επι­σή­μα­νε επι­προ­σθέ­τως, ότι από το 2016 μέχρι σήμε­ρα έχουν υπο­βλη­θεί 156.529 αιτή­σεις ασύ­λου, από τις οποί­ες εξε­τά­στη­καν και έγι­ναν δεκτές περί­που 40.000 και έθε­σε το ερώ­τη­μα πού βρί­σκο­νται σήμε­ρα οι υπό­λοι­ποι 115.000.

Τέλος, για το χρο­νι­κό διά­στη­μα των 18 μηνών κρά­τη­σης που προ­βλέ­πε­ται στο νομο­σχέ­διο, διευ­κρί­νι­σε ότι μετα­φέ­ρο­νται κατά γράμ­μα οι ευρω­παϊ­κές οδη­γί­ες «χωρίς καμία προ­σθή­κη ή αφαί­ρε­ση».

Ειδικός συντονιστής ο Αλκιβιάδης Στεφανής

Ο υφυ­πουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας, Αλκι­βιά­δης Στε­φα­νής, ανα­λαμ­βά­νει ειδι­κός συντο­νι­στής στο μετα­να­στευ­τι­κό.

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του γρα­φεί­ου Τύπου του πρω­θυ­πουρ­γού, θα δια­χει­ρι­στεί τον καλύ­τε­ρο συντο­νι­σμό των διά­φο­ρων υπη­ρε­σιών των υπουρ­γεί­ων που εμπλέ­κο­νται στη μετα­κί­νη­ση και μετε­γκα­τά­στα­ση προ­σφύ­γων στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας, προ­κει­μέ­νου να υπάρ­ξει απο­συμ­φό­ρη­ση των νησιών.

 

Πηγή www.in.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων