- Διαφήμιση -

Σιδηροδρομικό δίκτυο: Αποκαθίσταται η σύνδεση Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Πότε δρομολογούνται τα επιβατικά τρένα

Απο­κα­θί­στα­ται η σιδη­ρο­δρο­μι­κή σύν­δε­ση στον κεντρι­κό άξο­να Αθη­νών – Θεσ­σα­λο­νί­κης, που είχε δια­κο­πεί εξαι­τί­ας των κατα­στρο­φών που προ­κλή­θη­καν από τις κακο­και­ρί­ες «Daniel» και «Elias», μετά την άφι­ξη, τα ξημε­ρώ­μα­τα, της πρώ­της εμπο­ρι­κής αμα­ξο­στοι­χί­ας στο Θριά­σιο Εμπο­ρευ­μα­τι­κό Κέντρο…

περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων