- Διαφήμιση -

Σεισμός στην Αττική: Αποζημιώσεις για ζημιές ‑Βγήκε το ΦΕΚ (προθεσμίες)

Την οριοθέτηση των περιοχών και τη χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια από τον σεισμό της 19ης Ιουλίου 2019, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής, περιλαμβάνει ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Την οριο­θέ­τη­ση των περιο­χών και τη χορή­γη­ση στε­γα­στι­κής συν­δρο­μής για την απο­κα­τά­στα­ση των ζημιών σε κτί­ρια από τον σει­σμό της 19ης Ιου­λί­ου 2019, σε περιο­χές της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, περι­λαμ­βά­νει ΚΥΑ που δημο­σιεύ­τη­κε σε ΦΕΚ.

Ο /Η ιδιο­κτή­τη­ς/-τρια (ψιλός κύριος, επι­καρ­πω­τής ή ο/η έχω­ν/-ουσα την πλή­ρη κυριό­τη­τα) ή ο/η δια­χει­ρι­στή­ς/-τρια (σε περί­πτω­ση διη­ρη­μέ­νης ιδιο­κτη­σί­ας) κτι­ρί­ου, που έχει πλη­γεί από το σει­σμό της 19ης Ιου­λί­ου 2019, εφό­σον επι­θυ­μεί τον έλεγ­χο του και την έκδο­ση έκθε­σης αυτο­ψί­ας, πρέ­πει να υπο­βά­λει στην αρμό­δια υπη­ρε­σία αίτη­ση για διε­νέρ­γεια αυτο­ψί­ας στο πλη­γέν κτί­ριο, εντός προ­θε­σμί­ας έξι (6) μηνών από τη δημο­σί­ευ­ση στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως της παρού­σας απόφασης.

Η αίτη­ση αυτή θα συνο­δεύ­ε­ται από τίτλους ιδιο­κτη­σί­ας, οδοι­πο­ρι­κό σκα­ρί­φη­μα και φωτο­γρα­φί­ες του πλη­γέ­ντος κτι­ρί­ου. Οι φωτο­γρα­φί­ες θα φέρουν το όνο­μα και την υπο­γρα­φή του/της ιδιο­κτή­τη/-τριας

Δικαιού­χοι είναι οι ιδιο­κτή­τε­ς/-τριες οι οποί­οι/-ες την ημέ­ρα του συμ­βά­ντος έχουν την πλή­ρη ή τη ψιλή κυριό­τη­τα κτι­ρί­ων που έχουν υπο­στεί βλά­βες από το συμ­βάν και χρή­ζουν επι­σκευ­ής ή ανακατασκευής.

Η Σ.Σ. συνί­στα­ται από 80% Δωρε­άν Κρα­τι­κή Αρω­γή (Δ.Κ.Α.) που χορη­γεί­ται από την αρμό­δια Υπη­ρε­σία και από 20% Άτο­κο Δάνειο (Α.Δ.) που χορη­γεί­ται από τα πιστω­τι­κά ιδρύ­μα­τα στους/στις δικαιού­χους δανειο­λή­πτε­ς/-τριες.

 

 

Πηγή www.aftodioikisi.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων