- Διαφήμιση -

Σε επιφυλακή η Τροχαία για την έξοδο των εκδρομέων του Πάσχα

Αυξημένα μέτρα αστυνόμευσης για την ασφαλή μετακίνηση όλων

Με αυξη­μέ­να μέτρα και εντα­τι­κές δρά­σεις προ­ε­τοι­μά­ζε­ται η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μί­ας για την έξο­δο των εκδρο­μέ­ων, που ανα­μέ­νε­ται από σήμε­ρα να εντα­θεί εν όψει των εορ­τών του Πάσχα.

Από το Αρχη­γείο της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, στο πλαί­σιο του γενι­κό­τε­ρου στρα­τη­γι­κού σχε­δια­σμού, έχουν απευ­θυν­θεί σε όλες τις αστυ­νο­μι­κές Υπη­ρε­σί­ες ειδι­κό­τε­ρες εντο­λές και κατευ­θύν­σεις, με απώ­τε­ρο στό­χο τη δια­σφά­λι­ση υψη­λού επι­πέ­δου επι­χει­ρη­σια­κής ετοι­μό­τη­τας και αντα­πό­κρι­σης στις αυξη­μέ­νες απαι­τή­σεις της εορ­τα­στι­κής περιόδου.

Ο συνο­λι­κός σχε­δια­σμός, που αφο­ρά σε όλη την επι­κρά­τεια, καθώς και τα επι­μέ­ρους σχέ­δια, σύμ­φω­να με τις ιδιαι­τε­ρό­τη­τες κάθε γεω­γρα­φι­κής περιο­χής, έχουν ως στό­χο την προ­λη­πτι­κή και απο­τρε­πτι­κή παρου­σία και δρά­ση της Αστυ­νο­μί­ας, καθώς και την απο­τε­λε­σμα­τι­κή παρέμ­βα­σή της, όπου απαι­τεί­ται ή όπο­τε κρί­νε­ται ανα­γκαίο, όπως τονί­ζει η ΕΛ.ΑΣ. σε ανα­κοί­νω­σή της.

Το σύνο­λο του δια­θέ­σι­μου προ­σω­πι­κού των Υπη­ρε­σιών, με τον απα­ραί­τη­το υλι­κο­τε­χνι­κό εξο­πλι­σμό και μέσα, ήδη δρα­στη­ριο­ποιεί­ται για την υλο­ποί­η­ση του σχε­δια­σμού, κυρί­ως σε περιο­χές ή προ­ο­ρι­σμούς, όπου παρα­τη­ρεί­ται αυξη­μέ­νη κίνη­ση οχη­μά­των και πολιτών.

Ενδει­κτι­κά, όλο το επί­μα­χο χρο­νι­κό διά­στη­μα, μέχρι και την ολο­κλή­ρω­ση της εορ­τα­στι­κής περιό­δου, έχει προ­γραμ­μα­τι­στεί η εντα­τι­κο­ποί­η­ση των πεζών και επο­χού­με­νων περι­πο­λιών τάξης και ασφά­λειας για την πρό­λη­ψη και κατα­στο­λή εγκλη­μα­τι­κών ενερ­γειών, ιδί­ως ληστειών και κλο­πών — διαρρήξεων.

Η δρα­στη­ριο­ποί­η­ση των περι­πο­λιών επι­κε­ντρώ­νε­ται κυρίως:

-στις κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές, με σκο­πό την απο­τρο­πή κλο­πών — διαρ­ρή­ξε­ων σε οικί­ες, οι ένοι­κοι των οποί­ων έχουν μετα­βεί στις ιδιαί­τε­ρες πατρί­δες τους αλλά και σε του­ρι­στι­κούς προ­ο­ρι­σμούς όπου μετα­βαί­νουν οι πολί­τες κατά την εορ­τα­στι­κή περίοδο,
‑σε επι­βα­τι­κούς σταθ­μούς, στα μέσα μαζι­κής μετα­φο­ράς, σε εμπο­ρι­κά κέντρα και κατα­στή­μα­τα, σε κεντρι­κούς εμπο­ρι­κούς δρό­μους, σε υπαί­θριες αγο­ρές και στους λοι­πούς χώρους όπου παρα­τη­ρεί­ται αυξη­μέ­νη κίνη­ση ατόμων,
‑σε Ιερούς Ναούς όπου παρα­τη­ρεί­ται προ­σέ­λευ­ση και απο­χώ­ρη­ση πιστών και γενι­κό­τε­ρα σε χώρους όπου θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν εορ­τα­στι­κές εκδηλώσεις,
‑σε στό­χους οικο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος, όπως Τρα­πε­ζι­κά κατα­στή­μα­τα και Ταχυ­δρο­μεία, Ταχυ­δρο­μι­κά Ταμιευ­τή­ρια, αυτό­μα­τα μηχα­νή­μα­τα ανά­λη­ψης μετρη­τών (Α.Τ.Μ.) κ.λπ., όπου οι πολί­τες πραγ­μα­το­ποιούν ανα­λή­ψεις χρη­μα­τι­κών ποσών,
‑σε εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα, όπως σού­περ μάρ­κετ, βεν­ζι­νά­δι­κα, ειδών δώρων, παι­χνι­διών κ.λπ., όπου παρα­τη­ρεί­ται αυξη­μέ­νη αγο­ρα­στι­κή – εμπο­ρι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα και
‑σε περιο­χές όπου παρα­τη­ρεί­ται αυξη­μέ­νη του­ρι­στι­κή δραστηριότητα.

Επι­πλέ­ον, στο πλαί­σιο του σχε­δια­σμού προ­βλέ­πε­ται η διε­νέρ­γεια συστη­μα­τι­κών ελέγ­χων αστυ­νο­μι­κής αρμο­διό­τη­τας σε δημό­σια κέντρα και κατα­στή­μα­τα υγειο­νο­μι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος, για παρα­βά­σεις των δια­τά­ξε­ων ανα­φο­ρι­κά με το ωρά­ριο λει­τουρ­γί­ας, την κοι­νή ησυ­χία, την είσο­δο και κατα­νά­λω­ση αλκο­όλ από ανή­λι­κους και γενι­κό­τε­ρα τον έλεγ­χο του υγειο­νο­μι­κού κανονισμού.

Εντα­τι­κοί θα είναι και οι έλεγ­χοι για την αντι­με­τώ­πι­ση του παρά­νο­μου υπαί­θριου εμπο­ρί­ου. Οι συγκε­κρι­μέ­νοι έλεγ­χοι επι­κε­ντρώ­νο­νται κυρί­ως σε χώρους κοντά σε λαϊ­κές αγο­ρές, εμπο­ρι­κά κέντρα, πολυ­κα­τα­στή­μα­τα, κεντρι­κές οδούς και πλα­τεί­ες, σταθ­μούς μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς κ.λπ.

Παράλ­λη­λα εντεί­νο­νται οι δρά­σεις και οι έλεγ­χοι για να αντι­με­τω­πι­στεί με τον καλύ­τε­ρο δυνα­τό τρό­πο το φαι­νό­με­νο της παρά­νο­μης κατο­χής, κατα­σκευ­ής, δια­κί­νη­σης, εμπο­ρί­ας και χρή­σης κρο­τί­δων, φωτο­βο­λί­δων, βεγ­γα­λι­κών κ.λπ. απα­γο­ρευ­μέ­νων πυρο­τε­χνι­κών ειδών, που εγκυ­μο­νούν κιν­δύ­νους για σοβα­ρούς τραυ­μα­τι­σμούς και απώ­λεια ζωής.

Το πλέγ­μα των μέτρων περι­λαμ­βά­νει, κυρίως:

-τη διε­νέρ­γεια ουσια­στι­κών ελέγ­χων σε χώρους κατα­σκευ­ής, απο­θή­κευ­σης και εμπο­ρί­ας πυρο­τε­χνι­κών ειδών,
‑την εντα­τι­κο­ποί­η­ση των ελέγ­χων σε διά­φο­ρα κατα­στή­μα­τα (περί­πτε­ρα, κατα­στή­μα­τα ψιλι­κών, παι­δι­κών παι­γνί­ων κ.λπ.), όπου ενδέ­χε­ται να πωλού­νται τέτοια είδη, καθώς και σε πλα­νό­διους μικροπωλητές,
‑την αυστη­ρή εφαρ­μο­γή της νομο­θε­σί­ας σε όλες τις περι­πτώ­σεις που δια­πι­στώ­νο­νται σχε­τι­κές παρα­βά­σεις, σε συνερ­γα­σία με τις συναρ­μό­διες Αρχές (κατα­σχέ­σεις, ενη­μέ­ρω­ση τοπι­κών Δ.Ο.Υ., κίνη­ση δια­δι­κα­σιών αφαί­ρε­σης ή ανά­κλη­σης αδειών κ.λπ.),
‑τη μελέ­τη και τον έγκαι­ρο σχε­δια­σμό λήψης επι­πρό­σθε­των μέτρων τάξης και ασφα­λεί­ας σε περιο­χές όπου έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί εορ­τα­στι­κές εκδη­λώ­σεις, προ­κει­μέ­νου να απο­τρα­πεί η χρή­ση τέτοιων ειδών και να προ­λη­φθούν ατυχήματα.

Για την ασφα­λή κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των και των πολι­τών και την πρό­λη­ψη ατυ­χη­μά­των, ενι­σχυ­μέ­να μέτρα θα ληφθούν από τις Υπη­ρε­σί­ες Τρο­χαί­ας, σε όλο το οδι­κό δίκτυο της χώρας.

Τα μέτρα θα διαρ­κέ­σουν όλο το διά­στη­μα της εορ­τα­στι­κής περιό­δου και περιλαμβάνουν:

-αστυ­νό­μευ­ση του οδι­κού δικτύ­ου κατά τομείς, βάσει των ιδιαί­τε­ρων κυκλο­φο­ρια­κών συν­θη­κών κάθε περιοχής.
‑αυξη­μέ­νη αστυ­νο­μι­κή παρου­σία και ενι­σχυ­μέ­νη αστυ­νό­μευ­ση των σημεί­ων του οδι­κού δικτύ­ου, όπου παρα­τη­ρεί­ται συχνό­τη­τα πρό­κλη­σης τρο­χαί­ων ατυχημάτων.
‑αυξη­μέ­να μέτρα τρο­χαί­ας στις εισό­δους-εξό­δους μεγά­λων αστι­κών κέντρων, όπου παρα­τη­ρεί­ται μεγά­λη κίνη­ση οχημάτων.
‑ρύθ­μι­ση της κυκλο­φο­ρί­ας με πεζούς τρο­χο­νό­μους, σε βασι­κές δια­σταυ­ρώ­σεις, για την απο­φυ­γή κυκλο­φο­ρια­κής συμφόρησης.
‑συγκρό­τη­ση συνερ­γεί­ων γενι­κών και ειδι­κών τρο­χο­νο­μι­κών ελέγ­χων (ιδιαί­τε­ρα για τη βεβαί­ω­ση επι­κίν­δυ­νων παρα­βά­σε­ων, όπως υπερ­βο­λι­κή ταχύ­τη­τα, οδή­γη­ση υπό την επή­ρεια αλκο­όλ, αντι­κα­νο­νι­κό προ­σπέ­ρα­σμα, κ.λπ. καθώς και παρα­βά­σε­ων που βάσει στα­τι­στι­κών στοι­χεί­ων ευθύ­νο­νται για την πρό­κλη­ση σοβα­ρών τρο­χαί­ων ατυ­χη­μά­των, όπως η χρή­ση κινη­τών τηλε­φώ­νων κατά την οδήγηση).
‑αυξη­μέ­να μέτρα τρο­χαί­ας σε χώρους όπου παρα­τη­ρεί­ται μαζι­κή δια­κί­νη­ση επι­βα­τών (αερο­δρό­μια, λιμά­νια, σταθ­μοί, κ.λπ.)
‑κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις σε τόπους που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν εορ­τα­στι­κές εκδηλώσεις.
παρου­σία τρο­χο­νό­μων στους σταθ­μούς διο­δί­ων της Χώρας για τη διευ­κό­λυν­ση της κυκλο­φο­ρί­ας, την ενη­μέ­ρω­ση και την παρο­χή συμ­βου­λών στους οδη­γούς και τους συνεπιβάτες.
ενη­μέ­ρω­ση των πολι­τών μέσω του Γρα­φεί­ου Τύπου, σε κάθε περί­πτω­ση που καθί­στα­ται ανα­γκαία η ευρεία πλη­ρο­φό­ρη­ση του κοι­νού για την ύπαρ­ξη τυχόν κυκλο­φο­ρια­κών και άλλων προβλημάτων.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι παράλ­λη­λα ισχύ­ουν μέτρα απα­γό­ρευ­σης κίνη­σης φορ­τη­γών αυτο­κι­νή­των ωφε­λί­μου φορ­τί­ου άνω του 1,5 τόνου για την περί­ο­δο των εορ­τών του Πάσχα.

Το Αρχη­γείο της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, με αφορ­μή το γεγο­νός ότι αρκε­τοί πολί­τες θα μετα­κι­νη­θούν κατά την εορ­τα­στι­κή περί­ο­δο, υπεν­θυ­μί­ζει βασι­κές χρή­σι­μες συμ­βου­λές για την ασφα­λή μετα­κί­νη­ση, την πρό­λη­ψη εγκλη­μα­τι­κών συμπε­ρι­φο­ρών και την απο­φυ­γή χρή­σης κρο­τί­δων, βεγ­γα­λι­κών και πυροτεχνημάτων.

Φεύ­γο­ντας από το σπίτι:

-Πριν φύγε­τε για δια­κο­πές βεβαιω­θεί­τε ότι οι πόρ­τες και τα παρά­θυ­ρα του σπι­τιού σας είναι καλά ασφαλισμένα.
‑Ενη­με­ρώ­στε για την απου­σία σας µόνο συγ­γε­νι­κά και φιλι­κά σας πρό­σω­πα ή τους γεί­το­νές που εμπι­στεύ­ε­στε, για να επι­βλέ­πουν την οικία σας και αν υπάρ­χουν ιδιαί­τε­ρα σοβα­ροί λόγοι και το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα της περιο­χής σας.
‑Μην αφή­νε­τε σημειώ­μα­τα για το πότε πρό­κει­ται να επι­στρέ­ψε­τε ή για το πόσο και­ρό θα απουσιάζετε.
‑Μην αφή­νε­τε μηνύ­μα­τα έξω από την πόρ­τα ή γραμ­μα­το­κι­βώ­τια υπερ­πλή­ρη από έντυ­πα και περιο­δι­κά στο κεφα­λό­σκα­λο. Είναι «κρά­χτες» της απου­σί­ας σας. Απο­φύ­γε­τε επί­σης να αφή­νε­τε σκά­λες, έπι­πλα ή άλλα ογκώ­δη πράγ­μα­τα στον κήπο σας, που θα βοη­θή­σουν τον επί­δο­ξο δρά­στη στην αναρ­ρί­χη­σή του.
‑Το σπί­τι ή το δια­µέ­ρι­σµά σας να µη δεί­χνει “εντε­λώς κλει­στό”, υπο­δη­λώ­νο­ντας έτσι την απου­σία σας.
‑Τοπο­θε­τή­στε, εάν είναι δυνα­τόν, χρο­νο­δια­κό­πτη αυτό­μα­του φωτισμού.
‑Ενερ­γο­ποι­ή­στε, εάν υπάρ­χει, το σύστη­μα συναγερμού.
‑Μην αφή­νε­τε μεγά­λα χρη­μα­τι­κά ποσά ή αντι­κεί­με­να αξί­ας στο σπί­τι σας.
‑Σε περί­πτω­ση που ενη­με­ρω­θεί­τε από γεί­το­νες, φιλι­κά ή συγ­γε­νι­κά σας πρό­σω­πα ότι παρα­τη­ρούν κάτι ύπο­πτο στην οικία σας, µη διστά­σε­τε να ειδο­ποι­ή­στε το “100” ή το Αστυ­νο­μι­κό Τµή­µα της περιο­χής σας.
‑Σε περί­πτω­ση κλο­πής, ειδο­ποι­ή­στε το «100» ή το Τµή­µα Ασφα­λεί­ας της περιο­χής σας.

Στο ταξί­δι:

-Μην αφή­νε­τε ποτέ εκτε­θει­μέ­να τσά­ντα, πορ­το­φό­λι, χρή­μα­τα, πιστω­τι­κές κάρ­τες, κλει­διά μηχα­νής ή αυτο­κι­νή­του, όπου κι αν βρίσκεστε.
‑Μην αφή­νε­τε ποτέ ασυ­νό­δευ­τες τις απο­σκευ­ές σας, παρά μόνον όταν μπο­ρεί­τε να τις ασφα­λί­σε­τε σε κάποιο χώρο υποδοχής.
‑Σε περί­πτω­ση μετα­κι­νή­σε­ών σας με τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, μην έχε­τε μαζί σας μεγά­λα χρη­μα­τι­κά ποσά.
‑Να πραγ­μα­το­ποιεί­τε τις συναλ­λα­γές σας στα Μηχα­νή­μα­τα Ανά­λη­ψης Χρη­μά­των (ΑΤΜ) με μεγά­λη προ­σο­χή και διακριτικότητα.
‑Στην περί­πτω­ση που χρη­σι­μο­ποιεί­τε δικό σας μετα­φο­ρι­κό μέσο (αυτο­κί­νη­το ή μηχα­νή), μην αφή­νε­τε πολύ­τι­μα αντι­κεί­με­να σ’ αυτό ή τοπο­θε­τή­στε αυτά σε μη ορα­τό σημείο.
‑Μην αφή­νε­τε ποτέ τα κλει­διά της μηχα­νής ή του αυτο­κι­νή­του σας επά­νω σ’ αυτά, ακό­μη και εάν πρό­κει­ται να λεί­ψε­τε για ελά­χι­στο χρόνο.
‑Να φρο­ντί­ζε­τε πάντο­τε να παρ­κά­ρε­τε σε οδούς, εάν είναι δυνα­τόν καλά φωτι­ζό­με­νες τις νυχτε­ρι­νές ώρες και ποτέ σε ερη­μι­κά μέρη. Σε κάθε περί­πτω­ση, μην ξεχνά­τε να ενερ­γο­ποιεί­τε το σύστη­μα συνα­γερ­μού, εφό­σον διαθέτετε.

Οδη­γώ με Ασφά­λεια σημαίνει:

-Μαθαί­νω και εφαρ­μό­ζω τον Κ.Ο.Κ.
‑Δεν οδη­γώ όταν έχω κατα­να­λώ­σει οινο­πνευ­μα­τώ­δη ποτά
‑Σέβο­μαι τα όρια ταχύτητας
‑Δεν κάνω αντι­κα­νο­νι­κά προσπεράσματα
‑Δεν παρα­βιά­ζω τον κόκ­κι­νο σηματοδότη
‑Στα­μα­τώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα
‑Δίνω προ­τε­ραιό­τη­τα στους πεζούς και στα άτο­μα με ειδι­κές ανάγκες
‑Σέβο­μαι τα σήμα­τα και τις υπο­δεί­ξεις των τροχονόμων
‑Φορώ πάντο­τε ζώνη ασφαλείας
‑Τοπο­θε­τώ τα παι­διά στο πίσω κάθι­σμα του αυτο­κι­νή­του και τους φορώ ζώνη ασφαλείας
‑Σε περί­πτω­ση που οδη­γώ ή είμαι συνε­πι­βά­της σε μοτο­συ­κλέ­τα, φορώ πάντα κράνος
‑Πριν ξεκι­νή­σω για ταξί­δι, ελέγ­χω το όχη­μα που θα οδηγήσω

Στη δια­μο­νή:

-Να ασφα­λί­ζε­τε κατά την έξο­δό σας, το δωμά­τιο του ξενο­δο­χεί­ου ή το ενοι­κια­ζό­με­νο δωμά­τιο — δια­μέ­ρι­σμα όπου δια­μέ­νε­τε, ακό­μη και εάν λεί­ψε­τε για ελά­χι­στο χρόνο.
‑Να εξα­σφα­λί­ζε­τε την τοπο­θέ­τη­ση σε ασφα­λές μέρος, στο χώρο της δια­μο­νής σας, των χρη­μά­των ή των αντι­κει­μέ­νων αξί­ας που δεν θα χρεια­στεί­τε στην έξο­δό σας.

Στη δια­σκέ­δα­ση:

Στη δια­σκέ­δα­σή σας σε Κέντρα — Bar — Καφε­τε­ρί­ες — Εστια­τό­ρια — υπαί­θριους χώρους εκδη­λώ­σε­ων, μην αφή­νε­τε ποτέ το πορ­το­φό­λι, το κινη­τό, τα κλει­διά σας έκθε­τα επά­νω σε τρα­πέ­ζι, καθώς και τη ζακέ­τα ή το σακά­κι σας, την τσά­ντα ή το τσα­ντά­κι μέσης επά­νω σε διπλα­νά καθί­σμα­τα ή κρε­μα­σμέ­να σε αυτά.

Η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία επι­ση­μαί­νει ότι τα βεγ­γα­λι­κά και τα πυρο­τε­χνή­μα­τα δεν είναι παι­χνί­δια και υπεν­θυ­μί­ζει ότι:

-Η κατα­σκευή, εμπο­ρία, αγο­ρά, κατο­χή και χρή­ση κρο­τί­δων και συσκευών εκτό­ξευ­σης αυτών από οποιον­δή­πο­τε απαγορεύεται.
‑Απο­τρέψ­τε τα παι­διά από τη χρή­ση ή την αυτο­σχέ­δια κατα­σκευή τους.
‑Ενη­με­ρώ­στε τα παι­διά για τους κιν­δύ­νους σοβα­ρού τραυ­μα­τι­σμού, ακό­μα και ακρωτηριασμού.
‑Μην τους επι­τρέ­πε­τε να προ­σεγ­γί­ζουν χώρους παρά­νο­μης καύ­σης των ειδών αυτών, διό­τι κανείς δεν εγγυά­ται ότι δεν θα προ­κλη­θεί ατύχημα.
‑Οι ενή­λι­κοι, μην χρη­σι­μο­ποιεί­τε βεγ­γα­λι­κά και πυρο­τε­χνή­μα­τα, για­τί υπάρ­χει κίν­δυ­νος να σας μιμη­θούν τα παιδιά.
‑Μην ξεχνά­τε ότι τα βεγ­γα­λι­κά και τα πυρο­τε­χνή­μα­τα δεν είναι παι­χνί­δια, αλλά υλι­κά άκρως επι­κίν­δυ­να και η χρή­ση τους εγκυ­μο­νεί κιν­δύ­νους για την σωμα­τι­κή ακε­ραιό­τη­τα και την ίδια την ζωή.

 

Πηγή www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων