- Διαφήμιση -

Σε αναστολή οι υπάλληλοι του υπουργείου Πολιτισμού που εμπλέκονται στο κύκλωμα εκβιαστών

Σε ανα­στο­λή καθη­κό­ντων τίθε­νται άμε­σα οι υπάλ­λη­λοι, οι οποί­οι εμπλέ­κο­νται στο κύκλω­μα εκβια­στών ιδιο­κτη­τών κατα­στη­μά­των στην Αθή­να, με από­φα­ση της υπουρ­γού Πολι­τι­σμού, Λίνας Μενδώνη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων