- Διαφήμιση -

Προσλήψεις στο ΥΠΑΑΤ: Προσοχή — Λήγει η προθεσμία αιτήσεων

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η διαδικασία των έκτακτων προσλήψεων κτηνιάτρων για την αντιμετώπιση της αφρικανικής πανώλης των χοίρων, καθώς σήμερα δημοσιεύτηκε η σχετική προκήρυξη.

Σύμ­φω­να με τρο­πο­λο­γία που ψηφί­στη­κε, στις 8 Αυγού­στου, το υπουρ­γείο Αγρο­τι­κής Ανά­πτυ­ξης και Τρο­φί­μων θα προ­χω­ρή­σει στην πρό­σλη­ψη 46 Κτη­νιά­τρων πανε­πι­στη­μια­κής εκπαί­δευ­σης για ένα έτος «για την αντι­με­τώ­πι­ση εκτά­κτων ή απρό­βλε­πτων κιν­δύ­νων που σχε­τί­ζο­νται με την προ­στα­σία της αγρο­τι­κής, κτη­νο­τρο­φι­κής και αλιευ­τι­κής παρα­γω­γής, την ασφά­λεια των τρο­φί­μων και την προ­στα­σία της δημό­σιας υγεί­ας», όπως ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά η αιτιο­λο­γι­κή έκθε­ση της τροπολογίας.

 

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων