- Διαφήμιση -

Πραγματοποιήθηκε το αντιρατσιστικό-αντιπολεμικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

Αφορμή η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού και του Φασισμού

Στην Αθή­να θα πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν δύο συγκε­ντρώ­σεις. Στην Ομό­νοια στις 3μμ όπου θα έγι­ναν ομι­λί­ες και ακο­λού­θη­σε καλ­λι­τε­χνι­κό πρό­γραμ­μα και δια­δή­λω­ση προς τη Βου­λή, με αιτή­μα­τα μετα­ξύ άλλων, το κλεί­σι­μο των βάσε­ων, το στα­μά­τη­μα των εξο­πλι­σμών, τη νομι­μο­ποί­η­ση των μετα­να­στών και τη στή­ρι­ξη των προσφύγων.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων