- Διαφήμιση -

Πορείες: Νέος νόμος για μην “νεκρώνει” η Αθήνα! Όλες οι λεπτομέρειες

Όλες οι λεπτομέρειες του νέου νόμου που στόχο θα έχει να μπει μια... τάξη στις πορείες. Θα υπάρχει οργανωτής κάθε πορείας που θα έχει και την όλη ευθύνη. Προβλέπονται ακόμα και περιορισμοί της πορείας, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Οι πολίτες θα μπορούν να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για τυχόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Αλλά­ζει ολο­κλη­ρω­τι­κά το τοπίο όσον αφο­ρά στις δια­δη­λώ­σεις και πορεί­ες (κυρί­ως τις μικρές) νεκρώ­νουν στο κέντρο της Αθή­νας. Η κυβέρ­νη­ση ετοι­μά­ζει νόμο με 18 άρθρα και στο νέο αυτό πλαί­σιο μπαί­νουν περιο­ρι­σμοί και προϋποθέσεις.

Στους βασι­κούς άξο­νες του νομο­σχε­δί­ου για το πώς θα πραγ­μα­το­ποιού­νται οι δια­δη­λώ­σεις περι­λαμ­βά­νο­νται τρεις λέξεις «κλει­διά»: ο «αστυ­νο­μι­κός διαμεσολαβητής»ο «οργα­νω­τής» και ο «θάλα­μος επι­χει­ρή­σε­ων». Επι­πλέ­ον για την αστυ­νο­μία δεν προ­βλέ­πε­ται μόνο αυξη­μέ­νος ρόλος αλλά και αυστη­ρή υπο­χρέ­ω­ση να προ­χω­ρά σε «ειδι­κή αιτιο­λό­γη­ση», γρα­πτώς και δημο­σί­ως, των απο­φά­σε­ων της.

Η πρό­τα­ση νόμου (των πέντε κεφα­λαί­ων) ανα­μέ­νε­ται στη δημό­σια δια­βού­λευ­ση αμέ­σως μετά τις γιορ­τές των Χρι­στου­γέν­νων και αρμό­διες πηγές μιλούν συνο­λι­κά για επι­χεί­ρη­ση να συμ­φι­λιω­θεί το δικαί­ω­μα στη δια­δή­λω­ση με τα δικαιώ­μα­τα όσων ζουν, εργά­ζο­νται και μετα­κι­νού­νται στο κέντρο. Εξάλ­λου και ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης έχει δεσμευ­τεί για «από­λυ­το σεβα­σμό στο συνταγ­μα­τι­κά κατο­χυ­ρω­μέ­νο δικαί­ω­μα της συνά­θροι­σης» βάζο­ντας ωστό­σο τους αστε­ρί­σκους «για τον όγκο και την επι­βά­ρυν­ση που προ­κα­λεί η δια­μαρ­τυ­ρία μερι­κών δεκά­δων στη ζωή εκατομμυρίων».

Έγκαιρη γνωστοποίηση για τις επερχόμενες πορείες

Ιδιαί­τε­ρο βάρος πέφτει στον «οργα­νω­τή» της δημό­σιας συνά­θροι­σης, ο οποί­ος θα πρέ­πει να ανα­δέ­χε­ται την ευθύ­νη για την ειρη­νι­κή πραγ­μα­το­ποί­η­ση της σε διαρ­κή αρμο­νι­κή συνερ­γα­σία με τους αξιω­μα­τι­κούς της ΕΛΑΣ. Συγκε­κρι­μέ­να με το άρθρο 3 θεσπί­ζε­ται η υπο­χρέ­ω­ση έγκαι­ρης γνω­στο­ποί­η­σης της πορεί­ας – συγκέ­ντρω­σης στην αρμό­δια αστυ­νο­μι­κή αρχή. Με το επό­με­νο άρθρο προ­βλέ­πο­νται επι­πλέ­ον υπο­χρε­ώ­σεις του οργα­νω­τή, όπως το να μερι­μνά ο ίδιος για την ομα­λή διε­ξα­γω­γή της συνά­θροι­σης και να ενη­με­ρώ­νουν τους συμ­με­τέ­χο­ντες για την υπο­χρέ­ω­σή τους «να μη φέρουν όπλα ή άλλα αντι­κεί­με­να πρό­σφο­ρα για την άσκη­ση βίας».

Ξεχω­ρι­στό κεφά­λαιο απο­τε­λεί η νέα ψηφια­κή πλατ­φόρ­μα, η οποία θα επι­τρέ­πει για πρώ­τη φορά στους πολί­τες να έχουν σε πραγ­μα­τι­κό χρό­νο και μέσα από τον υπο­λο­γι­στή τους εικό­να από τους δρό­μους της πόλης. Η ειδι­κή πλατ­φόρ­μα θεσμο­θε­τεί­ται με από­φα­ση του υπουρ­γού προ­στα­σί­ας του Πολί­τη στο πλαί­σιο του Θαλά­μου Επι­χει­ρή­σε­ων Παρα­κο­λού­θη­σης Ελέγ­χου Κυκλο­φο­ρί­ας (ΘΕΠΕΚ) του επι­τε­λεί­ου της διεύ­θυν­σης Τρο­χαί­ας Αττι­κής. Οποιοσ­δή­πο­τε πολί­της θα παρα­κο­λου­θεί τις εν εξε­λί­ξει πορεί­ες – εκδη­λώ­σεις αλλά και τις σχε­τι­κές κυκλο­φο­ρια­κές ρυθμίσεις.

Ο μόνος αρμό­διος για την ανα­λο­γι­κή κατά­λη­ψη οδο­στρώ­μα­τος δηλα­δή για το αν οι δια­δη­λω­τές θα περιο­ρί­ζο­νται στο πεζο­δρό­μιο, στην πλα­τεία, στη μία λωρί­δα κυκλο­φο­ρί­ας ή σε ολό­κλη­ρο το δρό­μο θα έχει ο κατά τόπο αρμό­διος γενι­κός αστυ­νο­μι­κός διευ­θυ­ντής ή ο αστυ­νο­μι­κός διευ­θυ­ντής των διευ­θύν­σε­ων αστυ­νο­μί­ας, με απλή γνώ­μη των οικεί­ων δημάρ­χων. Η ΕΛΑΣ δηλα­δή θα απο­τυ­πώ­νει αριθ­μη­τι­κά την πορεία, θα επι­βά­λει περιο­ρι­σμούς ακό­μη και εν εξε­λί­ξει δια­μαρ­τυ­ρί­ες ή θα απο­φα­σί­σει τη διά­λυ­ση τους. Ολες οι απο­φά­σεις θα πρέ­πει να είναι ειδι­κά αιτιο­λο­γη­μέ­νες, ενώ αν δοθεί η προ­φο­ρι­κή δια­τα­γή, συντάσ­σε­ται αμελ­λη­τί πρα­κτι­κό, και πάλι με ειδι­κή αιτιο­λο­γία. Κατά τη διάρ­κεια της δια­δή­λω­σης θα υπάρ­χει συγκε­κρι­μέ­νος αξιω­μα­τι­κός ως ο «αστυ­νο­μι­κός δια­με­σο­λα­βη­τής», αλλιώς ο σύν­δε­σμος της αστυ­νο­μι­κής αρχής με τον οργανωτή.

Με μαγιά νόμου από το 2012 οι αλλαγές για τις πορείες

Για την σύντα­ξη του νομο­σχε­δί­ου το κυβερ­νη­τι­κό επι­τε­λείο είχε τη νομο­θε­τι­κή μαγιά από αντί­στοι­χη πρό­τα­ση που είχε συντα­χθεί του 2012 από ομά­δα συνταγ­μα­το­λό­γων-νομι­κών ( Νίκος Αλι­βι­ζά­τος, Μιχά­λης Βρο­ντά­κης, Αντώ­νης Μανι­τά­κης). Δύο συντά­ξεις καρ­μπόν αφο­ρούν την επι­βο­λή περιορισμών.

Συγκε­κρι­μέ­να αναφέρεται:

Επι­τρέ­πε­ται η επι­βο­λή περιο­ρι­σμών σε σχέ­ση με επι­κεί­με­νη δημό­σια υπαί­θρια συνά­θροι­ση, εάν πιθα­νο­λο­γεί­ται ότι η διε­ξα­γω­γή της θα δια­τα­ρά­ξει τις ανά­λο­γα την κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κή ζωή της συγκε­κρι­μέ­νης περιο­χής, λόγω ιδί­ως της συχνής διε­ξα­γω­γή συνα­θροί­σε­ων σε αυτή.

Επι­τρέ­πε­ται η επι­βο­λή περιο­ρι­σμών σε σχέ­ση με δημό­σια υπαί­θρια συνά­θροι­ση που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη, εάν η διε­ξα­γω­γή της προ­κα­λεί δυσα­νά­λο­γα μεγά­λη δια­τά­ρα­ξη της κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κή ζωή της περιο­χής, λόγω του αριθ­μού των συμ­με­τε­χό­ντων, των μέσων που αυτοί μετέρ­χο­νται για την προ­βο­λή των από­ψε­ών τους και λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη τη συχνό­τη­τα με την οποία διε­ξά­γο­νται συνα­θροί­σεις στη συγκε­κρι­μέ­νη περιοχή.

 

 

Πηγή: Εφη­με­ρί­δα Τα Νέα
Φωτο­γρα­φί­ες αρχεί­ου: Intime.

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων