- Διαφήμιση -

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική, Εύβοια, Αργολίδα την Κυριακή

Την προσοχή των πολιτών για μια ακόμα ημέρα εφιστά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καθώς σε αρκετές περιοχές της χώρας ο κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή θα είναι πολύ υψηλός.

Την προ­σο­χή των πολι­τών για μια ακό­μα ημέ­ρα εφι­στά η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας καθώς σε αρκε­τές περιο­χές της χώρας ο κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς την Κυρια­κή θα είναι πολύ υψηλός.

Συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με το Χάρ­τη Πρό­βλε­ψης Κιν­δύ­νου Πυρ­κα­γιάς, προ­βλέ­πε­ται πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς (κατη­γο­ρία κιν­δύ­νου 4) στις εξής περιοχές:

• Περι­φέ­ρεια Αττικής

• Περι­φέ­ρεια Στε­ρε­άς Ελλά­δας (Εύβοια, Βοιωτία)

• Περι­φέ­ρεια Πελο­πον­νή­σου (Κοριν­θία, Αργολίδα).

Αξί­ζει να σημειω­θεί πως και το τελευ­ταίο 24ωρο, σε όλη τη χώρα εκδη­λώ­θη­καν περισ­σό­τε­ρες από 50 δασι­κές πυρκαγιές.

Συγκε­κρι­μέ­να, όπως ανέ­φε­ρε η Πυρο­σβε­στι­κή Υπη­ρε­σία, στις 56 δασι­κές πυρ­κα­γιές επι­χεί­ρη­σαν 693 πυρο­σβέ­στες, 273 οχή­μα­τα, 21 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των και περιο­δι­κά όλα τα ενα­έ­ρια μέσα δασο­πυ­ρό­σβε­σης, ενώ συν­δρο­μή παρεί­χαν 88 εθε­λο­ντές με 27 εθε­λο­ντι­κά οχή­μα­τα, τέσ­σε­ρα μηχα­νή­μα­τα έργου και 13 υδρο­φό­ρες των Περι­φε­ρειών και των ΟΤΑ.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων