- Διαφήμιση -

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για το Σάββατο

Πολύ υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς και για σήμερα (Σάββατο 24 Αυγούστου 2019) για έξι περιφέρειες της χώρας.

Ειδι­κό­τε­ρα, σύμ­φω­να με τον χάρ­τη πρό­βλε­ψης πυρ­κα­γιάς που εκδί­δει η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, για σήμε­ρα προ­βλέ­πε­ται πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς για τις εξής περιο­χές: Περι­φέ­ρεια Αττι­κής (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης και των Κυθή­ρων), Βορεί­ου Αιγαί­ου (Λήμνος, Μυτι­λή­νη, Χίος), Πελο­πον­νή­σου (Κοριν­θία, Αργο­λί­δα, Αρκα­δία, Λακω­νία), Στε­ρε­άς Ελλά­δας (Εύβοια, Βοιω­τία, Σκύ­ρος), Δυτι­κής Ελλά­δας (Αχα­ΐα, Ηλεία), καθώς και Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης (Έβρος, Σαμοθράκη)

Η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας έχει ενη­με­ρώ­σει τις αρμό­διες υπη­ρε­σια­κά εμπλε­κό­με­νες κρα­τι­κές υπη­ρε­σί­ες, καθώς και τις περι­φέ­ρειες και τους δήμους των συγκε­κρι­μέ­νων περιο­χών, ώστε να βρί­σκο­νται σε αυξη­μέ­νη ετοι­μό­τη­τα πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας προ­κει­μέ­νου να αντι­με­τω­πί­σουν άμε­σα τυχόν επει­σό­δια πυρκαγιών.

Παράλ­λη­λα, η ΓΓΠΠ συνι­στά στους πολί­τες να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί και να απο­φεύ­γουν ενέρ­γειες στην ύπαι­θρο που μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν πυρ­κα­γιά από αμέ­λεια, όπως το κάψι­μο ξερών χόρ­των και κλα­διών ή υπο­λειμ­μά­των καθα­ρι­σμού, η χρή­ση μηχα­νη­μά­των που προ­κα­λούν σπιν­θή­ρες όπως δισκο­πρί­ο­να, συσκευ­ές συγκόλ­λη­σης, η χρή­ση υπαί­θριων ψηστα­ριών, το κάπνι­σμα μελισ­σών, η ρίψη αναμ­μέ­νων τσι­γά­ρων κ.ά. Επί­σης, υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι κατά τη διάρ­κεια της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου απα­γο­ρεύ­ε­ται η καύ­ση των αγρών.

 

Πηγή www.cnn.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων