- Διαφήμιση -

Πάνω από 16.000 τουρίστες κάθε ημέρα στην Ακρόπολη

Επί­σκε­ψη στον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο της Ακρό­πο­λης πραγ­μα­το­ποί­η­σαν σήμε­ρα το πρωί ο υπουρ­γός Του­ρι­σμού, Βασί­λης Κικί­λιας, και η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού, Λίνα Μενδώνη.

Η επί­σκε­ψή τους ξεκί­νη­σε από την είσο­δο του αρχαιο­λο­γι­κού χώρου για ΑμεΑ, όπου ειδι­κά οχή­μα­τα παρα­λαμ­βά­νουν τους επι­σκέ­πτες και τους μετα­φέ­ρουν στον ανελ­κυ­στή­ρα που τους ανε­βά­ζει στον βρά­χο της Ακρό­πο­λης. Με αυτό τον τρό­πο έχουν πλέ­ον πρό­σβα­ση σε όλο τον αρχαιο­λο­γι­κό χώρο όχι μόνο τα Άτο­μα με Άνα­πη­ρί­ες αλλά και όλοι όσοι αντι­με­τω­πί­ζουν δυσκο­λί­ες στην κίνη­ση (πχ έγκυες).…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων