- Διαφήμιση -

Πανελλήνιες 2019: Ποιοι υποψήφιοι δικαιούνται 350 ευρώ ‑Εξοδα μετακίνησης

Προς την τελική ευθεία είναι πλέον οι μαθητές που θα κληθούν να εξεταστούν στις Πανελλήνιες 2019 με στόχο μία θέση στα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ της χώρας. Οι Πανελλήνιες 2019 ξεκινούν στις 6 και Ιουνίου για τα ΕΠΑΛ και τα ΓΕΛ αντίστοιχα.

Ηδη από το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας έχουν ανα­κοι­νω­θεί τόσο το πρό­γραμ­μα των Πανελ­λη­νί­ων Εξε­τά­σε­ων όσο και τα εξε­τα­στι­κά κέντρα στα όποια θα μετα­βούν οι υπο­ψή­φιοι προ­κει­μέ­νου να εξεταστούν.

Σημα­ντι­κό είναι πως κάποιοι από τους μαθη­τές που είναι υπο­ψή­φιοι στις Πανελ­λή­νιες 2019 δικαιού­νται απο­ζη­μί­ω­ση 350 ευρώ. Πρό­κει­ται για εκεί­νους που εξε­τά­ζο­νται πανελ­λα­δι­κά σε άλλη σχο­λι­κή μονά­δα από αυτή στην οποία υπέ­βα­λαν αίτη­ση – δήλωση.
Ωστό­σο για να μπο­ρέ­σει κάποιος να είναι ανά­με­σα στους δικαιού­χους και να λάβει το ποσό, θα πρέ­πει να τον καλύ­πτουν κάποιες προ­ϋ­πο­θέ­σεις. Ενδει­κτι­κό είναι πως η απο­ζη­μί­ω­ση αφο­ρά μόνο όσους συμ­με­τέ­χουν για πρώ­τη φορά στις Πανελλήνιες.

Η από­φα­ση του υπουρ­γεί­ου για την απο­ζη­μί­ω­ση των 350 ευρώ
Καθί­στα­ται δικαιού­χος ο υπο­ψή­φιος ο οποί­ος συμ­με­τέ­χει κατά την διάρ­κεια της τακτι­κής εξε­τα­στι­κής περιό­δου, στο σύνο­λο των δηλω­μέ­νων στην αίτη­ση – δήλω­ση συμ­με­το­χής στις Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις μαθη­μά­των, ενώ εξαι­ρού­νται της απο­ζη­μί­ω­σης οι υπο­ψή­φιοι οι οποί­οι θα μετα­κι­νη­θούν στα εξε­τα­στι­κά κέντρα προ­κει­μέ­νου να εξε­τα­στούν στα ειδι­κά μαθήματα.

Ορί­ζε­ται ότι δεν καθί­στα­ται δικαιού­χος, υπο­ψή­φιος ο οποί­ος θα συμ­με­τέ­χει στις επα­να­λη­πτι­κές εξετάσεις.

Συγκε­κρι­μέ­να, καθί­στα­νται δικαιού­χοι οι υπο­ψή­φιοι για εισα­γω­γή στην τρι­το­βάθ­μια εκπαί­δευ­ση, οι οποί­οι απο­φοι­τούν το ίδιο έτος κατά το οποίο συμ­με­τέ­χουν στις Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις και εξε­τά­ζο­νται σε σχο­λι­κή μονά­δα (εξε­τα­στι­κό κέντρο) δια­φο­ρε­τι­κή από αυτή που κατέ­θε­σαν αίτη­ση δήλω­ση συμ­με­το­χής στις Πανελ­λα­δι­κές, εφό­σον πλη­ρούν τις παρα­κά­τω προϋποθέσεις:

• Είναι υπο­ψή­φιοι των Γενι­κών ή Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων της Χώρας και μετα­κι­νού­νται: από τις σχο­λι­κές μονά­δες της νησιω­τι­κής Χώρας προς άλλα Εξε­τα­στι­κά Κέντρα της νησιω­τι­κής Χώρας. Η απο­ζη­μί­ω­ση δεν κατα­βάλ­λε­ται εάν η μετα­κί­νη­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται εντός του ιδί­ου νησιού και η από­στα­ση μετα­ξύ των δύο σχο­λι­κών μονά­δων (δηλ. σχο­λι­κής μονά­δας υπο­βο­λής της αίτη­σης – δήλω­σης συμ­με­το­χής στις Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις και Εξε­τα­στι­κού Κέντρου) είναι μικρό­τε­ρη των 120 χιλιο­μέ­τρων. από τις σχο­λι­κές μονά­δες υπο­βο­λής της αίτη­σης – δήλω­σης της νησιω­τι­κής Χώρας προς άλλα Εξε­τα­στι­κά κέντρα της ηπει­ρω­τι­κής Χώρας. από τις σχο­λι­κές μονά­δες της ηπει­ρω­τι­κής Χώρας προς άλλα Εξε­τα­στι­κά κέντρα της ηπει­ρω­τι­κής Χώρας και η από­στα­ση μετα­ξύ των δύο σχο­λι­κών μονά­δων (δηλ. σχο­λι­κής μονά­δας υπο­βο­λής της αίτη­σης – δήλω­σης συμ­με­το­χής στις Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις και Εξε­τα­στι­κού Κέντρου) είναι μεγα­λύ­τε­ρη από 120 χιλιόμετρα.
• Είναι υπο­ψή­φιοι των Γενι­κών ή Επαγ­γελ­μα­τι­κών Λυκεί­ων της Χώρας με ανα­πη­ρία ή ειδι­κές εκπαι­δευ­τι­κές ανά­γκες και μετα­κι­νού­νται : από τις σχο­λι­κές μονά­δες της νησιω­τι­κής Χώρας προς τα Βαθ­μο­λο­γι­κά ή Ειδι­κά Εξε­τα­στι­κά Κέντρα της νησιω­τι­κής Χώρας. Η απο­ζη­μί­ω­ση δεν κατα­βάλ­λε­ται εάν η μετα­κί­νη­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται εντός του ιδί­ου νησιού και η από­στα­ση μετα­ξύ των δύο σχο­λι­κών μονά­δων (δηλ. σχο­λεί­ου υπο­βο­λής αίτη­σης – δήλω­σης συμ­με­το­χής στις Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις και Βαθ­μο­λο­γι­κού Κέντρου ή Ειδι­κού εξεταστικού
Κέντρου ) είναι μικρό­τε­ρη των 120 χιλιο­μέ­τρων. από τις σχο­λι­κές μονά­δες της νησιω­τι­κής Χώρας προς τα Βαθ­μο­λο­γι­κά ή Ειδι­κά Εξε­τα­στι­κά της ηπει­ρω­τι­κής Χώρας. από τις σχο­λι­κές μονά­δες της ηπει­ρω­τι­κής Χώρας προς τα Βαθ­μο­λο­γι­κά ή Ειδι­κά Εξε­τα­στι­κά Κέντρα της
ηπει­ρω­τι­κής Χώρας εφό­σον η από­στα­ση της σχο­λι­κής μονά­δας από το Βαθ­μο­λο­γι­κό Κέντρο ή Ειδι­κό Εξε­τα­στι­κό Κέντρο είναι μεγα­λύ­τε­ρη των 120 χιλιομέτρων.

Ο υπο­ψή­φιος ή ο νόμι­μος κηδε­μό­νας του πρέ­πει, μετά την λήξη των εξε­τά­σε­ων, να κατα­θέ­σει, μέσω του Λυκεί­ου στο οποίο υπέ­βα­λε την αίτη­ση –δήλω­ση συμ­με­το­χής στις Πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις, προς τη Δ/νση Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης αίτη­ση και τα ακό­λου­θα δικαιολογητικά :

α) Βεβαί­ω­ση του Λυκεί­ου απο­φοί­τη­σης από την οποία να προ­κύ­πτει το έτος απο­φοί­τη­σης του συγκε­κρι­μέ­νου υποψηφίο.

β) Βεβαί­ω­ση της Διεύ­θυν­σης Τεχνι­κών Έργων της αρμό­διας Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας από την οποία να προ­κύ­πτει η χιλιο­με­τρι­κή από­στα­ση της έδρας του Εξε­τα­στι­κού ή του Βαθ­μο­λο­γι­κού ή του Ειδι­κού Εξε­τα­στι­κού Κέντρου από το σχο­λείο υπο­βο­λής της αίτη­σης – δήλω­σης του υποψηφίου.

Η παρού­σα χορη­γεί­ται σε φωτο­α­ντί­γρα­φο στον υπο­ψή­φιο από τη σχο­λι­κή μονά­δα υπο­βο­λής της αίτη­σης – δήλω­σης, κατό­πιν σχε­τι­κής αίτη­σης του σχο­λεί­ου προς την αρμό­δια προαναφερόμενη
υπη­ρε­σία Τεχνι­κών Έργων.

Βεβαί­ω­ση της Διεύ­θυν­σης Τεχνι­κών Έργων της αρμό­διας Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας από την οποία προ­κύ­πτει η χιλιο­με­τρι­κή από­στα­ση της έδρας του Εξε­τα­στι­κού ή του Βαθ­μο­λο­γι­κού ή του Ειδι­κού Εξε­τα­στι­κού Κέντρου από το σχο­λείο υπο­βο­λής της αίτη­σης – δήλω­σης του υπο­ψη­φί­ου, δεν απαι­τεί­ται σε περί­πτω­ση μετα­κί­νη­σης του υπο­ψη­φί­ου από νησιω­τι­κή σχο­λι­κή μονά­δα σε άλλη νησιω­τι­κή σχο­λι­κή μονά­δα (άλλου νησιού) ή από νησιω­τι­κή σχο­λι­κή μονά­δα σε σχο­λι­κή μονά­δα της ηπει­ρω­τι­κής χώρας.

Βεβαί­ω­ση του Προ­έ­δρου της Λυκεια­κής Επι­τρο­πής του Εξε­τα­στι­κού Κέντρου ή του Προ­έ­δρου της Επι­τρο­πής του Εξε­τα­στι­κού Κέντρου ή του Προ­έ­δρου του Βαθ­μο­λο­γι­κού ή Ειδι­κού Εξε­τα­στι­κού Κέντρου, για τις περι­πτώ­σεις των υπο­ψη­φί­ων με ανα­πη­ρία ή ειδι­κές εκπαι­δευ­τι­κές ανά­γκες, από την οποία να προ­κύ­πτουν τα εξε­τα­ζό­με­να μαθή­μα­τα, οι ημέ­ρες και οι ημε­ρο­μη­νί­ες συμ­με­το­χής του υπο­ψη­φί­ου στις εξε­τά­σεις. Ο υπο­ψή­φιος μετά το πέρας των Πανελ­λα­δι­κών Εξε­τά­σε­ων, λαμ­βά­νει την εν λόγω βεβαί­ω­ση την οποία στη συνέ­χεια παρα­δί­δει, σύμ­φω­να με τα παρα­πά­νω, στο Λύκειο υπο­βο­λής της αίτη­σης δήλωσης.

Σημειώ­νε­ται ότι, δεν εκδί­δε­ται η προ­α­να­φε­ρό­με­νη βεβαί­ω­ση για υπο­ψή­φιο ο οποί­ος παρα­πέ­μπε­ται στις επα­να­λη­πτι­κές εξετάσεις.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων