- Διαφήμιση -

ΔΕΔΔΗΕ: Τι είναι οι έξυπνοι μετρητές ρεύματος ‑Μειώνουν τις ρευματοκλοπές, εξοικονομούν ενέργεια

Συζητήσεις για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών ρεύματος φαίνεται έχει ξεκινήσει ο ΔΕΔΔΗΕ.

Η εγκα­τά­στα­ση έξυ­πνων μετρη­τών προ­βλέ­πε­ται από τη νομο­θε­σία και θα εξα­σφα­λί­σει, μετα­ξύ άλλων, καλύ­τε­ρη δια­χεί­ρι­ση της ζήτη­σης ρεύ­μα­τος, εξοι­κο­νό­μη­ση ενέρ­γειας, περιο­ρι­σμό των ρευ­μα­το­κλο­πών, ενώ θα επι­τρέ­ψει επί­σης τη μεγα­λύ­τε­ρη διείσ­δυ­ση ανα­νε­ώ­σι­μων πηγών ενέρ­γειας στο δίκτυο, καθώς και την εφαρ­μο­γή δια­φο­ρε­τι­κών τιμο­λο­γί­ων στη διάρ­κεια του 24ώρου.

Κολ­λά­ει η δια­δι­κα­σία, απο­φα­σι­σμέ­νη η ΔΕΗ

Σχε­τι­κός δια­γω­νι­σμός του ΔΕΔΔΗΕ για την πιλο­τι­κή εγκα­τά­στα­ση έξυ­πνων μετρη­τών σε διά­φο­ρες περιο­χές της χώρας που είχε ξεκι­νή­σει προ ετών έχει εμπλα­κεί σε δικα­στι­κές διε­νέ­ξεις, ωστό­σο η ΔΕΗ φέρε­ται απο­φα­σι­σμέ­νη να ανα­λά­βει πρω­το­βου­λί­ες για την υλο­ποί­η­ση του έργου.

Κατά τη διάρ­κεια εκδή­λω­σης, σύμ­φω­να με τα στε­λέ­χη της Schneider, ένα από τα μοντέ­λα που εξε­τά­ζε­ται είναι η υλο­ποί­η­ση του έργου με το σύστη­μα της Σύμπρα­ξης Δημο­σί­ου Και Ιδιω­τι­κού Τομέα που σημαί­νει ότι η χρη­μα­το­δό­τη­ση του έργου θα καλυ­φθεί εν μέρει από ιδιω­τι­κά κεφάλαια.

Καλύ­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες, λιγό­τε­ρες βλάβες

Η εγκα­τά­στα­ση έξυ­πνων μετρη­τών είναι μία από τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις για την ανα­βάθ­μι­ση του δικτύ­ου δια­νο­μής που θα οδη­γή­σει σε καλύ­τε­ρες υπη­ρε­σί­ες προς τον κατα­να­λω­τή, περιο­ρι­σμό των βλα­βών και καλύ­τε­ρη αντα­πό­κρι­ση των υπη­ρε­σιών του ΔΕΔΔΗΕ. Κρί­σι­μο στοι­χείο του συστή­μα­τος απο­τε­λεί εκτός από τους μετρη­τές και το σύστη­μα δια­χεί­ρι­σης των πλη­ρο­φο­ριών του θα συλ­λέ­γο­νται από τους καταναλωτές.

Η Schneider Electric πραγ­μα­το­ποί­η­σε την Δευ­τέ­ρα (20/05) την εκδή­λω­ση Innovation Day Athens (Ημέ­ρα Και­νο­το­μί­ας Αθή­νας) στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής, όπου παρου­σί­α­σε τα νέα προ­ϊ­ό­ντα software και υπη­ρε­σιών για τις ηλε­κτρι­κές εγκα­τα­στά­σεις κτι­ρί­ων κατοι­κιών, γρα­φεί­ων, βιο­μη­χα­νί­ας, Data Centers, κ.α.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων