- Διαφήμιση -

Ομαλά εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων της Καθαράς Δευτέρας στην Αττική

Δεν δημιουρ­γή­θη­καν προ­βλή­μα­τα κατά την επι­στρο­φή των εκδρο­μέ­ων της Καθα­ράς Δευ­τέ­ρας στην Αττι­κή, σύμ­φω­να με την Τροχαία.

Η κίνη­ση είναι αυξη­μέ­νη στα διό­δια της Ελευ­σί­νας και των Αφι­δνών, αλλά χωρίς προ­βλή­μα­τα. Από την Τρο­χαία εκτι­μά­ται ότι τις επό­με­νες ώρες θα κορυ­φω­θεί η επι­στρο­φή των εκδρομέων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων