- Διαφήμιση -

IME- ΓΣΕΒΕΕ: Πώς ο τουρισμός στην Αθήνα επηρεάζει τις λειτουργίες της πόλης και την καθημερινότητα των πολιτών

Η εικό­να του κέντρου μετα­βάλ­λε­ται με ταχείς ρυθ­μούς σε κτί­ρια και χρή­σεις με ιδιαί­τε­ρη δυνα­μι­κή, καθο­δη­γού­με­νη από την ιδιω­τι­κή πρω­το­βου­λία, κυρί­ως τον κλά­δο του real estate, τη δημό­σια πολι­τι­κή και τις διε­θνείς και τοπι­κές τάσεις της βιο­μη­χα­νί­ας του του­ρι­σμού. Στο πλαί­σιο αυτό, η επι­τε­λού­με­νη ανα­μόρ­φω­ση της πόλης μετα­βά­λει την καθη­με­ρι­νό­τη­τα των κατοί­κων, των επι­χει­ρή­σε­ων και εργαζομένων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων