- Διαφήμιση -

ΟΑΕΔ: Σε ποιες περιπτώσεις διαγράφεται το δελτίο ανεργίας

Δείτε όλες τις περιπτώσεις

Σύμ­φω­να με τον ΟΑΕΔ, λοι­πόν, υπάρ­χουν οκτώ (8) ενδει­κτι­κοί λόγοι δια­γρα­φής από το μητρώο ανέρ­γων και είναι οι ακόλουθοι:

• Σε περί­πτω­ση ανά­λη­ψης εξαρ­τη­μέ­νης εργα­σί­ας ή οποιασ­δή­πο­τε μορ­φής απα­σχό­λη­σης, είτε με τη μεσο­λά­βη­ση του ΟΑΕΔ είτε με ενέρ­γειες του ίδιου του ανέργου

• Σε περί­πτω­ση μη ανα­νέ­ω­σης του δελ­τί­ου ανερ­γί­ας σε διά­στη­μα έως και 5 (πέντε) ημε­ρών μετά την ανα­γρα­φό­με­νη ημε­ρο­μη­νία λήξης ισχύ­ος του δελ­τί­ου ανεργίας.

• Σε περί­πτω­ση μη δια­θε­σι­μό­τη­τας του ανέρ­γου στην αγο­ρά εργα­σί­ας (π.χ. ασθέ­νεια, μετά­βα­ση στο εξω­τε­ρι­κό, διοι­κη­τι­κή κρά­τη­ση, φυλά­κι­ση, κ.ά.).

• Σε περί­πτω­ση στράτευσης.

• Σε περί­πτω­ση συντα­ξιο­δό­τη­σης εξ ιδί­ου δικαιώματος.

• Σε περί­πτω­ση λήξης της άδειας δια­μο­νής ή εργα­σί­ας αλλο­δα­πού (προ­κει­μέ­νου για πολί­τες τρί­των χωρών).

• Σε περί­πτω­ση φοί­τη­σης, μαθη­τεί­ας, πρα­κτι­κής άσκη­σης (εξαι­ρου­μέ­νης της πρα­κτι­κής άσκη­σης στο πλαί­σιο προ­γράμ­μα­τος επαγ­γελ­μα­τι­κής κατάρ­τι­σης χωρίς εργα­σια­κή σχέση).

• Σε περί­πτω­ση κύριας ασφά­λι­σης στον ΟΓΑΝΑΤ.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων