- Διαφήμιση -

ΟΑΕΔ: Αυτά είναι τα νέα προγράμματα για 24.000 ανέργους

ΟΑΕΔ - Όλες οι ειδήσεις: Πέντε νέα προγράμματα για την μείωση της ανεργίας προετοιμάζει ο οργανισμός, σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας.

Τα νέα προ­γράμ­μα­τα προ­βλέ­πουν συνο­λι­κά 24.000 θέσεις.Απευ­θύ­νο­νται σε ποι­κί­λες και δια­φο­ρε­τι­κές ομάδες.

Με βάση τα δεδο­μέ­να, όπως αυτά δια­μορ­φώ­νο­νται αυτή τη στιγ­μή, πρώ­το ανα­μέ­νε­ται να εκδο­θεί ο Β΄ κύκλος των πτυ­χιού­χων ΑΕΙΤΕΙκαι αμέ­σως μετά η κατάρ­τι­ση και πιστο­ποί­η­ση, σύμ­φω­να με το workenter.gr.

Ανα­λυ­τι­κά:

1) Δεύ­τε­ρος κύκλος του ειδι­κού προ­γράμ­μα­τος απα­σχό­λη­σης για3.000 άνερ­γους πτυ­χιού­χους ανώ­τα­των εκπαι­δευ­τι­κών και τεχνο­λο­γι­κών ιδρυ­μά­των, ηλι­κί­ας 22–29 ετών, σε υπουρ­γεία και επο­πτευό­με­νους δημό­σιους φορείς.

(2) Στο­χευ­µέ­νη κατάρ­τι­ση και πιστο­ποί­η­ση 3.000 ανέρ­γων θεω­ρη­τι­κών σπου­δών σε κλά­δους αιχµής. Η δρά­ση απευ­θύ­νε­ται σε ανέρ­γους έως 29 ετών. Ενδει­κτι­κοί τομείς δρα­στη­ριο­ποί­η­σης, η δια­χεί­ρι­ση κοι­νω­νι­κών δικτύ­ων, το marketing πολι­τι­στι­κών οργα­νι­σµών, η διοί­κη­ση πολι­τι­στι­κών οργα­νι­σµών, η συµβου­λευ­τι­κή τρί­της ηλι­κί­ας και η αντι­µε­τώ­πι­ση µαθη­σια­κών δυσκολιών.

(3) Παρέ­µβα­ση επαγ­γε­λµα­τι­κής ενδυ­νά­µω­σης για 10.000 ανέρ­γους ηλι­κί­ας 18–29 ετών. Αφο­ρά απο­φοί­τους δευ­τε­ρο­βά­θµιας και τρι­το­βά­θµιας εκπαί­δευ­σης. Το πρό­γραμ­μα επεν­δύ­ει στο ανθρώ­πι­νο δυνα­µι­κό και στην ενί­σχυ­ση της κλα­δι­κής οικο­νο­μί­ας. Γέφυ­ρες ανά­µε­σα σε κρί­σι­µους τοµείς όπως ο του­ρι­σµός µε την αγροδιατροφή.

(4) Νέοι πτυ­χιού­χοι, ηλι­κί­ας 24–29, θετι­κής, τεχνο­λο­γι­κής και οικο­νο­µι­κής κατεύ­θυν­σης. Θα δια­τε­θούν 3.000 θέσεις. Αφο­ρά στην κατάρ­τι­ση ανέρ­γων απο­φοί­των σχε­τι­κών αντι­κει­µέ­νων σε Τεχνο­λο­γί­ες Πλη­ρο­φο­ρι­κής και Επι­κοι­νω­νί­ας (ΤΠΕ). Ο προ­ϋ­πο­λο­γι­σµός του προ­γρά­µµα­τος ανέρ­χε­ται σε 40,2 εκατ. ευρώ.

(5) Προ­ώ­θη­ση της νεα­νι­κής επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας και στή­ρι­ξη νέων έως 29 ετών, οι οποί­οι θα μπο­ρούν να κατα­θέ­σουν τις επι­χει­ρη­μα­τι­κές τους ιδέ­ες. Ωφε­λού­με­νοι θα είναι 5.000 άνερ­γοι και θα ενι­σχυ­θούν 2.500 επι­χει­ρη­μα­τι­κά σχέ­δια. Το πόσο της ενί­σχυ­σης μπο­ρεί να φτά­σει και τα 18.000 ευρώ.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων