- Διαφήμιση -

Ο Γιάννης Μασούτης νέος πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων

Μετά από παραίτηση του Γιάννη Χατζηθεοδοσίου

Νέα προ­ε­δρία έχει πλέ­ον η Κεντρι­κή Ένω­ση Επι­με­λη­τη­ρί­ων. Ο Γιάν­νης Χατζη­θε­ο­δο­σί­ου, ο οποί­ος ήταν πρό­ε­δρος του Επαγ­γελ­μα­τι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Αθη­νών απο­χώ­ρη­σε σήμε­ρα από την προ­ε­δρία της Κεντρι­κής Ένω­σης Επι­με­λη­τη­ρί­ων Ελλά­δος και τη θέση του προ­έ­δρου ανα­λαμ­βά­νει ο Γιάν­νης Μασούτης.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων