- Διαφήμιση -

Νέα διάκριση για το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» — Είναι το τρίτο καλύτερο στον κόσμο

Στα πρώτα τρία αεροδρόμια της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται το αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελ. Βενιζέλος», σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ετήσιου AirHelp Score, το οποίο αξιολογεί παγκόσμιες αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόμια.

Συγκε­κρι­μέ­να, σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση της AirHelp, εται­ρεία για τα δικαιώ­μα­τα των επι­βα­τών, για ακό­μα μια φορά, ο διε­θνής αερο­λι­μέ­νας της Αθή­νας έχει τη δική του θέση στην νικη­τή­ρια τριά­δα των αερο­δρο­μί­ων με επί­δο­ση 8.38, ανά­με­σα σε 132 αερο­δρό­μια που ανα­λύ­θη­καν. Το αερο­δρό­μιο της Ελλά­δας σκό­ρα­ρε συγκε­κρι­μέ­να 8,1 στην ακρί­βεια των πτή­σε­ων, 9,0 στην ποιό­τη­τα υπη­ρε­σιών και 8,7 στην ποιό­τη­τα των εμπο­ρι­κών υπη­ρε­σιών. Η Ελλά­δα δεί­χνει ότι σέβε­ται και αγα­πά τον ταξι­διώ­τη προ­σφέ­ρο­ντας του υπη­ρε­σί­ες υψη­λού επι­πέ­δου και πολύ καλές επι­δό­σεις παγκοσμίως.

Οι ταξι­διώ­τες από­λαυ­σαν την καλύ­τε­ρη εμπει­ρία δίνο­ντας την πρω­τιά και φέτος στο Hamad International Airport. Δεύ­τε­ρο είναι το Tokyo Haneda International Airport και ακο­λου­θεί ο διε­θνής αερο­λι­μέ­νας της Αθή­νας. Το αερο­δρό­μιο του Αϊντ­χό­βεν, το διε­θνές αερο­δρό­μιο του Κου­βέιτ και το αερο­δρό­μιο Πορ­τέ­λα της Λισα­βό­νας κατα­τά­χθη­καν στις κατώ­τα­τες θέσεις. Όλα τα αερο­δρό­μια αξιο­λο­γή­θη­καν βάσει της από­δο­σης στους τομείς της ποιό­τη­τας υπη­ρε­σιών, των τρο­φί­μων και των επι­λο­γών καταστημάτων.

Σημειώ­νε­ται πως η επι­λο­γή των 132 αερο­δρο­μί­ων έγι­νε με βάση τα πιο πολυ­σύ­χνα­στα και πιο γνω­στά αερο­δρό­μια του κόσμου, ενώ απο­κλεί­στη­καν άλλα για τα οποία δεν μπό­ρε­σαν να συλ­λε­χθούν στοι­χεία. Το διά­στη­μα που εξε­τά­στη­καν είναι μετα­ξύ της 1ης Ιανουα­ρί­ου 2018 και 31 Δεκεμ­βρί­ου 2018.

Πάντως, το AirHelp Score 2019 στις αξιο­λο­γή­σεις των αερο­δρο­μί­ων, κατα­δει­κνύ­ει ότι υπάρ­χει ακό­μα περι­θώ­ριο βελ­τί­ω­σης των παρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών, ενώ παρό­μοια εικό­να παρα­τη­ρεί­ται και στον αντί­στοι­χο κατά­λο­γο για τις αερο­πο­ρι­κές εταιρείες.

«Είναι πολύ σημα­ντι­κό το γεγο­νός ότι το αερο­δρό­μιο Ελ. Βενι­ζέ­λος της Ελλά­δας φιγου­ρά­ρει για ακό­μα μια φορά στις πρώ­τες θέσεις παγκο­σμί­ως με το εντυ­πω­σια­κό σκορ επί­δο­σης 8,38. Η επι­τυ­χία του ελλη­νι­κού αερο­δρο­μί­ου βασί­ζε­ται στην επι­δί­ω­ξη ενός εξαι­ρε­τι­κού χρό­νου από­δο­σης και στην ποιό­τη­τα των υπη­ρε­σιών. Οι ταξι­διώ­τες εκτι­μούν την ακρί­βεια και επι­θυ­μούν τη φιλι­κή εξυ­πη­ρέ­τη­σή τους στις χώρες που επι­σκέ­πτο­νται, ενώ οι εμπει­ρί­ες που βιώ­νουν κάθε φορά πρέ­πει να είναι αντά­ξιες των προσ­δο­κιών τους και ακό­μα καλύ­τε­ρα να τις ξεπερ­νούν. Οι ταξι­διώ­τες που ταξι­δεύ­ουν από και προς την Ελλά­δα, μένουν ικα­νο­ποι­η­μέ­νοι από τις υπη­ρε­σί­ες του αερο­δρο­μί­ου γι’ αυτό και το κατα­τάσ­σουν ανά­με­σα στα 3 καλύ­τε­ρα αερο­δρό­μια παγκο­σμί­ως» ανα­φέ­ρει ο Πανα­γιώ­της Διβά­νης, ειδι­κός της AirHelp για τα δικαιώ­μα­τα των επιβατών.

Αερο­πο­ρι­κές εταιρείες
Την υψη­λό­τε­ρη βαθ­μο­λο­γία στις αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες βάσει του AirHelp Score για το 2019 έχει η Qatar Airways, η οποία, όπως ανα­φέ­ρε­ται, επι­τυ­χη­μέ­να δια­τη­ρεί την πρώ­τη θέση από το 2018 λόγω της συνέ­πειας στην απο­τε­λε­σμα­τι­κή διεκ­πε­ραί­ω­ση επε­ξερ­γα­σί­ας αιτή­σε­ων και της υψη­λής ακρί­βειας. Συγκε­κρι­μέ­να, η Qatar Airways σημεί­ω­σε 7,8 για τη δια­χεί­ρι­ση των απο­ζη­μιώ­σε­ων και 8,4 για την έγκαι­ρη από­δο­σή της.

Την Qatar Airlines, στις θέσεις κατά­τα­ξης ακο­λου­θούν οι εται­ρεί­ες American Airlines, Aeromexico, SAS, Scandinavian Airlines και Qantas στην δεύ­τε­ρη έως πέμ­πτη θέση αντίστοιχα.

Ενώ οι top πέντε αερο­πο­ρι­κές κατα­τά­χθη­καν σε καλές θέσεις για θέμα­τα που αφο­ρούν στους επι­βά­τες, όπως η επε­ξερ­γα­σία των πλη­ρο­φο­ριών απο­ζη­μί­ω­σης και η ακρί­βεια, πολ­λές από τις χαμη­λά κατα­ταγ­μέ­νες αερο­πο­ρι­κές όπως η Ryanair, Korean Air, Easy Jet και Thomas Cook Airlines, έγι­ναν φέτος πρω­το­σέ­λι­δα για κακή δια­χεί­ρι­ση των επι­βα­τών. Για παρά­δειγ­μα, το προ­σω­πι­κό της Ryanair προ­χώ­ρη­σε σε απερ­γία, προ­κα­λώ­ντας αμέ­τρη­τες καθυ­στε­ρή­σεις, και μετά αρνή­θη­καν να πλη­ρώ­σουν την απο­ζη­μί­ω­ση την οποία δικαιού­νταν οι επι­βά­τες. Αυτό δεί­χνει ότι η κακή δια­χεί­ρι­ση των επι­βα­τών, όταν το σχέ­διο πτή­σης δεν πάει καλά, θα φανεί και στην θέση της κατάταξης.

Ο δεί­κτης ικα­νο­ποί­η­σης των αερο­πο­ρι­κών εται­ρειών προ­κύ­πτει κατά 33,33% από την ακρί­βεια των πτή­σε­ων των εται­ρειών, κατά 33,33% από την ποιό­τη­τα των υπη­ρε­σιών που παρέ­χουν (άνε­ση αερο­σκά­φους, εξυ­πη­ρέ­τη­ση πλη­ρω­μά­των, προ­σφε­ρό­με­να γεύ­μα­τα) και κατά 33,33% από τη συμπε­ρι­φο­ρά των εται­ρειών στη δια­χεί­ρι­ση και έγκαι­ρη από­δο­ση των αποζημιώσεων.

Οι ελλη­νι­κές αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες, Olympic Air και Aegean Airlines, βρέ­θη­καν στην 31η και 48η θέση αντί­στοι­χα, αφή­νο­ντας το δικό τους στίγ­μα και άλλες αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες πίσω στην παγκό­σμια κατάταξη.

Σημειώ­νε­ται πως το AirHelp Score λαν­σα­ρί­στη­κε για πρώ­τη φορά το 2015, και για να δημιουρ­γη­θεί αυτή η κατά­τα­ξη, η AirHelp έχει χρη­σι­μο­ποι­ή­σει κορυ­φαί­ες πηγές δεδο­μέ­νων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της βάσης δεδο­μέ­νων στα­τι­στι­κών πτή­σε­ων, η οποία είναι μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες και πιο ολο­κλη­ρω­μέ­νες στον κόσμο, δεκά­δες χιλιά­δες από­ψεις πελα­τών και τη δική της εμπει­ρία στην παρο­χή βοή­θειας σε 10 εκα­τομ­μύ­ρια επι­βά­τες σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο, στην δια­δι­κα­σία απο­ζη­μί­ω­σης μετά από μια καθυ­στε­ρη­μέ­νη πτήση.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων