- Διαφήμιση -

Μετρό: Στάση εργασίας την Τετάρτη 1 Μαρτίου

Τη στά­ση εργα­σί­ας προ­κή­ρυ­ξαν το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Λει­τουρ­γί­ας Μετρό Αθη­νών (ΣΕΛΜΑ) και το Σωμα­τείο Ηλε­κτρο­δη­γών Αττι­κό Μετρό (ΣΗΑΜ) τα οποία δια­μαρ­τύ­ρο­νται για την μη τήρη­ση των συμ­φω­νη­θέ­ντων, έπει­τα από τις γρα­πτές δεσμεύ­σεις και δια­βε­βαιώ­σεις της ηγεσίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων