- Διαφήμιση -

Μετρό: Νέοι συρμοί για το δρομολόγιο προς το Αεροδρόμιο

Στις αρχές του 2023 θα ξεκι­νή­σει ο δια­γω­νι­σμός για την προ­μή­θεια επτά νέων διρευ­μα­τι­κών συρ­μών από την Αττι­κό Μετρό ενώ εξε­τά­ζε­ται και η προ­μή­θεια επι­πλέ­ον συρ­μών για την ενί­σχυ­ση του στό­λου του δικτύ­ου. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες αυτή την επο­χή έχουν ξεκι­νή­σει οι σχε­τι­κές προ­ε­τοι­μα­σί­ες και μελέ­τες προ­κει­μέ­νου η συγκε­κρι­μέ­νη δρά­ση να τρέξει.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων