- Διαφήμιση -

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης μεταναστών

Πάνω από 100 αστυ­νο­μι­κοί παίρ­νουν μέρος σε επι­χεί­ρη­ση που είναι σε εξέ­λι­ξη σε όλη την Αττι­κή για την εξάρ­θρω­ση κυκλώ­μα­τος παρά­νο­μης δια­κί­νη­σης μετα­να­στών και καταρ­τι­σμό πλα­στών ταξι­διω­τι­κών εγγράφων.

Σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, μέχρι αυτή την ώρα έχουν συλ­λη­φθεί 15 άτο­μα και οι έρευ­νες συνε­χί­ζο­νται. Αστυ­νο­μι­κοί της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αθηνών…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων