- Διαφήμιση -

Με φυσική παρουσία θα πραγματοποιηθεί η εξεταστική στα ΑΕΙ

Πρόκειται για την εξεταστική περίοδο του χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Η διε­νέρ­γεια εξε­τά­σε­ων κατά την εξε­τα­στι­κή περί­ο­δο του χει­με­ρι­νού εξα­μή­νου του ακα­δη­μαϊ­κού έτους 2021–2022 στα Ανώ­τα­τα Εκπαι­δευ­τι­κά Ιδρύ­μα­τα (ΑΕΙ) θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί με φυσι­κή παρουσία.

Όλοι οι φοι­τη­τές που προ­σέρ­χο­νται στο Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. για τη συμ­με­το­χή τους σε γρα­πτές ή προ­φο­ρι­κές εξε­τά­σεις υπο­χρε­ού­νται να υπο­βάλ­λουν δήλω­ση στην πλατ­φόρ­μα edupass, εάν δεν έχουν ήδη υπο­βά­λει σχε­τι­κή δήλω­ση κατά τη διάρ­κεια του χει­με­ρι­νού εξαμήνου.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων