- Διαφήμιση -

Λίνα Μενδώνη: Απολύτως ανοίκειο αυτό που έγινε στους κινηματογράφους για το Joker

H υπ. Πολιτισμού διευκρίνισε ότι οι υπάλληλοι του υπ. Πολιτισμού λειτούργησαν εν αγνοία της

«Ρώτη­σα όλη την ιεραρ­χία, κανείς δεν είχε ιδέα. Σε συνεν­νό­η­ση με τον υπουρ­γό Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη πήρα τα στοι­χεία τους, είναι πράγ­μα­τα υπάλ­λη­λοι του υπουρ­γεί­ου. Κινή­θη­καν αυτο­βού­λως προ­φα­νώς χωρίς να έχουν ενη­με­ρώ­σει και χωρίς να έχουν καμία εντο­λή, κι εγώ ανα­ρω­τιέ­μαι για τα κίνη­τρά τους». Με αυτά τα λόγια η Λίνα Μεν­δώ­νη μιλώ­ντας τη Δευ­τέ­ρα στην τηλε­ό­ρα­ση του ΑΝΤ1, ξεκα­θά­ρι­σε πως το υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού «δεν είχε δώσει καμία εντο­λή και αγνο­ού­σε το θέμα, οι κυρί­ες αυτές δεν ενη­μέ­ρω­σαν, υπε­ρέ­βη­σαν τις όποιες αρμο­διό­τη­τες και γι’ αυτό θα κινη­θεί η δια­δι­κα­σία που προ­βλέ­πε­ται για την τιμω­ρία τους», ανα­φε­ρό­με­νη στο περι­στα­τι­κό της αστυ­νο­μι­κής παρέμ­βα­σης σε δύο κινη­μα­το­γρα­φι­κές αίθου­σες κατά τη διάρ­κεια προ­βο­λής της ται­νί­ας «Τζό­κερ», λόγω παρου­σί­ας ανηλίκων.

Επι­πλέ­ον, η υπ. Πολι­τι­σμού χαρα­κτή­ρι­σε «σωστή» την αντί­δρα­ση του κόσμου για το σάλο που προ­κλή­θη­κε μόλις έγι­νε γνω­στή η είδη­ση της αστυ­νο­μι­κής επέμ­βα­σης, συμπλη­ρώ­νο­ντας πως αυτό που έγι­νε ήταν «απο­λύ­τως ανοί­κειο» ενώ κατα­δί­κα­σε τα δύο περιστατικά.

Κατέ­λη­ξε δε, ότι το ΥΠΠΟ θα ασκή­σει ό,τι προ­βλέ­πε­ται για τον πει­θαρ­χι­κό έλεγ­χο των δύο υπαλ­λή­λων του υπουρ­γεί­ου, οι οποί­ες «υπε­ρέ­βα­λαν των αρμο­διο­τή­των τους και λει­τούρ­γη­σαν αυθαιρέτως.

Σε κάθε περί­πτω­ση, το ΥΠΠΟ δεν είχε δώσει καμία εντο­λή και αγνο­ού­σε το θέμα, οι κυρί­ες αυτές δεν ενη­μέ­ρω­σαν, υπε­ρέ­βη­σαν τις όποιες αρμο­διό­τη­τες και γι’ αυτό θα κινη­θεί η δια­δι­κα­σία που προ­βλέ­πε­ται για την τιμω­ρία τους» ξεκα­θά­ρι­σε η κα Μενδώνη.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως σε δύο ξεχω­ρι­στά περι­στα­τι­κά, το Σάβ­βα­το και την Κυρια­κή, σε κινη­μα­το­γρά­φους στο Μαρού­σι και τα Πατή­σια, υπάλ­λη­λοι του Υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού, επι­κα­λού­με­νες την ιδιό­τη­τά τους αυτή, ενη­μέ­ρω­σαν τις αρχές για παρου­σία ανη­λί­κων σε προ­βο­λές της ται­νί­ας «Joker». Το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του, αστυ­νο­μι­κοί διέ­κο­ψαν την προ­βο­λή της ται­νί­ας και προ­χώ­ρη­σαν σε ταυ­το­ποί­η­ση στοι­χεί­ων καθώς είναι κατάλ­λη­λη για άνω των 18 ετών. Από την αίθου­σα βγή­καν αρκε­τές παρέ­ες ανή­λι­κων παι­διών που ήταν ασυ­νό­δευ­τες και κάλε­σαν τους γονείς τους για να τους παρα­λά­βουν. Κάτι αντί­στοι­χο συνέ­βη και την Κυριακή.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων