- Διαφήμιση -

Ανακαλούνται σάλτσες και σως λόγω ύπαρξης αλλεργιογόνων

Η One World Foods ανακαλεί 13 προϊόντα της από την ελληνική αγορά

Στην εθε­λο­ντι­κή ανά­κλη­ση επι­λεγ­μέ­νων προ­ϊ­ό­ντων Stubb’s στην Ελλά­δα και άλλες δώδε­κα χώρες της Ευρώ­πης, λόγω της ύπαρ­ξης αλλερ­γιο­γό­νων από σέλι­νο, σου­σά­μι και σινά­πι που δεν ανα­γρά­φο­νται στην ετι­κέ­τα, προ­χω­ρά­ει η εται­ρεία One World Foods, Inc.

Ορι­σμέ­να από τις σάλ­τσες, τις σως και τις μαριν­νά­δες Stubb’s περι­λαμ­βά­νουν σημα­ντι­κά επί­πε­δα σέλι­νου, σου­σα­μιού και σινα­πιού, τα οποία θα μπο­ρού­σαν να προ­κα­λέ­σουν αντι­δρά­σεις στα άτο­μα με ευαι­σθη­σία. Στα άτο­μα με ευαι­σθη­σία, μια αλλερ­γι­κή αντί­δρα­ση σε αυτά τα συστα­τι­κά θα μπο­ρού­σε να προ­κα­λέ­σει ναυ­τία ή σοβα­ρές αντιδράσεις.

Στην ανα­κοί­νω­σή της η εται­ρεία ανα­φέ­ρει, ότι μέχρι σήμε­ρα, δεν έχει λάβει ειδο­ποι­ή­σεις για αλλερ­γι­κές αντι­δρά­σεις, που να σχε­τί­ζο­νται με τα προ­ϊ­ό­ντα, που επη­ρε­ά­ζο­νται από την παρού­σα ανά­κλη­ση. Επι­ση­μαί­νει ωστό­σο, ότι «η ασφά­λεια των κατα­να­λω­τών μας είναι το πρω­ταρ­χι­κό μας μέλη­μα και ακο­λου­θού­με τη συντη­ρη­τι­κή προ­σέγ­γι­ση, ανα­κα­λώ­ντας εθε­λο­ντι­κά αυτά τα προϊόντα».

Συγκε­κρι­μέ­να, πρό­κει­ται για τα προϊόντα

- Θρυ­λι­κή Original σως μπάρ­μπε­κιου Φιά­λη 18oz, η οποία περιέ­χει σινά­πι με αριθ­μό UPC 734756000020 και αριθ­μό SKU 347500002, με ημε­ρο­μη­νία λήξης 5/20/2022

- Θρυ­λι­κή πικά­ντι­κη σως μπάρ­μπε­κιου Φιά­λη 18oz, η οποία περιέ­χει σινά­πι με αριθ­μό UPC 734756000013 και αριθ­μό SKU 347500001, με ημε­ρο­μη­νία λήξης 5/7/2022

- Θρυ­λι­κή σως μπάρ­μπε­κιου Hickory Bourbon Φιά­λη 18oz, η οποία περιέ­χει σινά­πι με αριθ­μό UPC 734756000082 και αριθ­μό SKU 347500008, με ημε­ρο­μη­νία λήξης 9/4/2022

- Γλυ­κιά σως μπάρ­μπε­κιου Σάλ­τσα Φιά­λη 18oz, η οποία περιέ­χει σινά­πι με αριθ­μό UPC 734756000105 και αριθ­μό SKU 347500010, με ημε­ρο­μη­νία λήξης 5/6/2022

- Dr. Pepper σως μπάρ­μπε­κιου Φιά­λη 18oz, η οποία περιέ­χει σινά­πι με αριθ­μό UPC 734756000129 και αριθ­μό SKU 347500012, με ημε­ρο­μη­νία λήξης 1/5/2022

- Original σως πτε­ρυ­γί­ων (με την ονο­μα­σία “Wicked Habanero Pepper Wing Sauce”) Φιά­λη 12oz, η οποία περιέ­χει σινά­πι με αριθ­μό UPC 734756001089 και αριθ­μό SKU 347500108, με ημε­ρο­μη­νία λήξης 8/25/2021

- Μαρι­νά­δα για μοσχά­ρι με σόγια, σκόρ­δο και κόκ­κι­νη πιπε­ριά Φιά­λη 12oz, η οποία περιέ­χει σινά­πι με αριθ­μό UPC 0734756002017 και αριθ­μό SKU 34750201 ή M009436 (με αυτο­κόλ­λη­το), με ημε­ρο­μη­νία λήξης 4/29/2022

- Μαρι­νά­δα για κοτό­που­λο με εσπε­ρι­δοει­δή και κρεμ­μύ­δι Φιά­λη 12oz, η οποία περιέ­χει σινά­πι με αριθ­μό UPC 0734756002024 και αριθ­μό SKU 347500202 ή M009437 (με αυτο­κόλ­λη­το), με ημε­ρο­μη­νία λήξης 6/23/2022

- Μαρι­νά­δα για χοι­ρι­νό με τσί­λι, μοσχο­λέ­μο­νο και τζίν­τζερ Φιά­λη 12oz, η οποία περιέ­χει σινά­πι με αριθ­μό UPC 0734756002031 και αριθ­μό SKU 347500203 και M009438 (με αυτο­κόλ­λη­το), με ημε­ρο­μη­νία λήξης 5/2/2022

- Γλυ­κιά σάλ­τσα μπάρ­μπε­κιου με μέλι και μπα­χα­ρι­κα Φιά­λη 18oz, η οποία περιέ­χει σινά­πι και σέλι­νο με αριθ­μό UPC 734756010456 και αριθ­μό SKU 901507619, με ημε­ρο­μη­νία λήξης 5/4/2022

- Moppin’ σάλ­τσα μπάρ­μπε­κιου Baste Φιά­λη 12oz, η οποία περιέ­χει σινά­πι με αριθ­μό UPC 734756000037 και αριθ­μό SKU 347500003, με ημε­ρο­μη­νία λήξης 11/9/2020

- Smokey Mesquite σάλ­τσα μπάρ­μπε­κιου Φιά­λη 18oz, η οποία περιέ­χει σινά­πι με αριθ­μό UPC 734756000068 και αριθ­μό SKU 347500006, με ημε­ρο­μη­νία λήξης 1/6/2021

- Σάλ­τσα μπάρ­μπε­κιου με μέλι και πεκάν Φιά­λη 18oz, η οποία περιέ­χει σινά­πι και σου­σά­μι με αριθ­μό UPC 734756000075 και αριθ­μό SKU 347500007, με ημε­ρο­μη­νία λήξης 5/16/2020

Η One World Foods έχει ενη­με­ρώ­σει τους δια­νο­μείς και τα σημεία πώλη­σης να αφαι­ρέ­σουν τα προ­ϊ­ό­ντα με τα επη­ρε­α­ζό­με­να UPC από τα ράφια των κατα­στη­μά­των και τα κέντρα δια­νο­μής αμέ­σως, καθώς και να κατα­στρέ­ψουν αυτά τα προ­ϊ­ό­ντα για την απο­φυ­γή περαι­τέ­ρω κατα­νά­λω­σης. Η εται­ρεία επί του παρό­ντος προ­χω­ρά­ει στη δια­δι­κα­σία διόρ­θω­σης των ετι­κε­τών σε όλα τα παρα­πά­νω προ­ϊ­ό­ντα και μόλις αυτή η δια­δι­κα­σία ολο­κλη­ρω­θεί, η δια­νο­μή στις επη­ρε­α­ζό­με­νες ευρω­παϊ­κές αγο­ρές θα συνε­χι­στεί κανονικά.

Όλα τα προ­ϊ­ό­ντα Stubb’s που παρα­τί­θε­νται παρα­πά­νω απο­τε­λούν κίν­δυ­νο για οποιον­δή­πο­τε κατα­να­λω­τή, που έχει ευαι­σθη­σία στα αλλερ­γιο­γό­να που περιέ­χο­νται σε αυτά τα προ­ϊ­ό­ντα, ιδιαί­τε­ρα το σέλι­νο, το σου­σά­μι και το σινά­πι. Η Εται­ρεία ζητά από όποιον κατα­να­λω­τή που έχει ανη­συ­χί­ες σχε­τι­κά με το προ­ϊ­όν να το επι­στρέ­ψει στο κατά­στη­μα αγο­ράς για πλή­ρη επι­στρο­φή χρη­μά­των, χωρίς να απαι­τεί­ται απόδειξη.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων