- Διαφήμιση -

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αττική Οδό το Σάββατο βράδυ

Σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της Αττι­κής οδού, κλει­στός θα παρα­μεί­νει ο Ανα­το­λι­κός Κλά­δος της Δυτι­κής Περι­φε­ρεια­κής Λεω­φό­ρου Υμητ­τού από Αερο­δρό­μιο καθώς και από Ραφή­να από τον Α.Κ. Λεο­ντα­ρί­ου (Κόμ­βος 16/Υ7) έως τον Κόμ­βο Δημο­κρί­του (Κόμ­βος Υ3), συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των εισό­δων Γλυ­κών Νερών και Αγί­ας Παρασκευής…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων