- Διαφήμιση -

ΚΤΕΟ: Πότε αφαιρείται η άδεια και η πινακίδα αυτοκινήτου

Στους «πειραγμένους» χιλιομετρητές και στις περιπτώσεις για τις οποίες οι οδηγοί απαλλάσσονται από την καταβολή πρόσθετου ειδικού τέλους εστιάζει η εγκύκλιος του υπουργείου Μεταφορών για τα ΚΤΕΟ.

Το ΥΠΟΜΕ βάζει στο μικρο­σκό­πιο επί­δο­ξους παρα­βά­τες με«πει­ραγ­μέ­να» κοντέρ. Όπως προ­κύ­πτει από την από­φα­ση σε κάθε έλεγ­χο οχή­μα­τος θα «τσε­κά­ρε­ται» και η ένδει­ξη του αριθ­μού των χιλιομέτρων.

Αν παρα­τη­ρη­θεί ότι ο αριθ­μός χιλιο­μέ­τρων είναι μικρό­τε­ρος από εκεί­νον που είχε κατα­γρα­φεί σε προ­γε­νέ­στε­ρους ελέγ­χους θα σημειώ­νε­ται σοβα­ρή έλλει­ψη στους συγκε­κρι­μέ­νους κωδικούς.

Έτσι το ΚΤΕΟ θα απο­στέλ­λει στην αρμό­δια υπη­ρε­σία Μετα­φο­ρών ενη­με­ρω­τι­κό σημεί­ω­μα συνο­δευό­με­νο από φωτο­α­ντί­γρα­φο του δελ­τί­ου ελέγ­χου ώστε να εφαρ­μο­στούν οι προ­βλε­πό­με­νες ποι­νι­κές κυρώσεις.

Αξί­ζει να σημειω­θεί πως η απο­κα­τά­στα­ση της έλλει­ψης πραγ­μα­το­ποιεί­ται με διόρ­θω­ση της ένδει­ξης του μετρη­τή δια­νυ­θέ­ντων χιλιο­μέ­τρων με την προ­σθή­κη τεκ­μαρ­τών χιλιο­μέ­τρων που υπο­λο­γί­ζο­νται ανά μήνα σε:

 • 500 χλμ. για τις μοτοσικλέτες
 • 1.000 χλμ. για τα επι­βα­τι­κά ΙΧ
 • 3.000 χλμ. για φορ­τη­γά και λεωφορεία
 • 5.000 χλμ. για τα επι­βα­τι­κά Δ.Χ.

Σε περί­πτω­ση που έχει γίνει μηδε­νι­σμός και επα­νεκ­κί­νη­ση της κατα­γρα­φής του αριθ­μού των χιλιο­μέ­τρων ή αντι­κα­τά­στα­ση του μετρη­τή με άλλον θα πρέ­πει να απο­δει­χθεί με την προ­σκό­μι­ση νόμι­μων παρα­στα­τι­κών δηλ. από­δει­ξη ή τιμο­λό­γιο αγο­ράς και τοπο­θέ­τη­σή του και τα αντί­γρα­φα αυτά δια­τη­ρού­νται στα αρχεία του ΚΤΕΟ.

Όσον αφο­ρά στην απαλ­λα­γή από την κατα­βο­λή πρό­σθε­του ειδι­κού τέλους για λόγους ανω­τέ­ρας βίας, σύμ­φω­να με την από­φα­ση, εξαι­ρού­νται της κατα­βο­λής του οι ιδιο­κτή­τες οχη­μά­των που ανή­κουν στις περιπτώσεις:

 • Εάν προ­κύ­πτει με απο­δει­κτι­κά στοι­χεία αρμό­διας υπη­ρε­σί­ας ότι κατά το χρο­νι­κό διά­στη­μα που υπήρ­χε υπο­χρέ­ω­ση να προ­σκο­μι­στεί το όχη­μα για τεχνι­κό έλεγ­χο, είχαν αφαι­ρε­θεί ή κατα­τε­θεί τα στοι­χεία κυκλοφορίας.
 • Εάν προ­κύ­πτει με απο­δει­κτι­κά στοι­χεία αρμό­διας αρχής ότι κατά το χρο­νι­κό διά­στη­μα που υπήρ­χε υπο­χρέ­ω­ση να προ­σκο­μι­στεί το όχη­μα για τεχνι­κό έλεγ­χο αυτό ήταν κλεμμένο
 •  Εάν προ­κύ­πτει από έγγρα­φο δημό­σιας υπη­ρε­σί­ας ότι κατά το διά­στη­μα που υπήρ­χε υπο­χρέ­ω­ση να προ­σκο­μι­στεί το όχη­μα για τεχνι­κό έλεγ­χο ο ιδιο­κτή­της του είναι δημό­σιος λει­τουρ­γός ο οποί­ος υπη­ρε­τεί προ­σω­ρι­νά και όχι για διά­στη­μα μεγα­λύ­τε­ρο των δύο ετών σε εντε­ταλ­μέ­νη υπη­ρε­σία εκτός της Π.Ε. της έδρας του οχήματος
 •  Εάν προ­κύ­πτει από πιστο­ποι­η­τι­κό νοση­λευ­τι­κού ιδρύ­μα­τος ή κλι­νι­κής ότι κατά το διά­στη­μα που υπήρ­χε υπο­χρέ­ω­ση προ­σκό­μι­σης οχή­μα­τος για τεχνι­κό έλεγ­χο ο ιδιο­κτή­της του είχε νοσηλευθεί
 •  Εάν προ­κύ­πτει με απο­δει­κτι­κά στοι­χεία τελω­νεια­κής ή άλλης αρμό­διας ημε­δα­πής ή αλλο­δα­πής αρχής ότι κατά το διά­στη­μα που υπήρ­χε υπο­χρέ­ω­ση τεχνι­κού ελέγ­χου αυτό βρι­σκό­ταν εκτός της χώρας μας
 • Εάν προ­κύ­πτει με απο­δει­κτι­κά στοι­χεία στρα­τιω­τι­κής υπη­ρε­σί­ας ότι κατά το διά­στη­μα υπο­χρέ­ω­σης τεχνι­κού ελέγ­χου ο ιδιο­κτή­της του οχή­μα­τος υπη­ρε­τού­σε τη στρα­τιω­τι­κή του θητεία
 • Εάν προ­κύ­πτει με απο­δει­κτι­κά στοι­χεία δημό­σιας αρχής ότι κατά το διά­στη­μα υπο­χρέ­ω­σης τεχνι­κού ελέγ­χου ο ιδιο­κτή­της του οχή­μα­τος εξέ­τιε ποι­νή σε σωφρο­νι­στι­κό ίδρυμα.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι στην από­φα­ση υπάρ­χει και η πρό­βλε­ψη ακι­νη­το­ποί­η­σης του οχή­μα­τος σε περί­πτω­ση σοβα­ρών ελλεί­ψε­ων κατά τον τεχνι­κό έλεγ­χο. Την ίδια ώρα τονί­ζε­ται ότι σε περί­πτω­ση δια­πί­στω­σης επι­κίν­δυ­νων ελλεί­ψε­ων που καθι­στούν το όχη­μα επι­κίν­δυ­νο για την οδι­κή ασφά­λεια το όχη­μα ακι­νη­το­ποιεί­ται, δηλ. του αφαι­ρεί­ται επι­τό­που η άδεια κυκλο­φο­ρί­ας και οι πινακίδες.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων