- Διαφήμιση -

Κλειστά σχολεία: Πότε θα γίνει 24ωρη απεργία

Με 24ωρη απεργία απαντούν οι εκπαιδευτικοί στον υπουργό Παιδείας Κ. Γαβρόγλου

Με εικο­σι­τε­τρά­ω­ρη απερ­γία ξεκι­νούν οι εκπαι­δευ­τι­κοί της δευ­τε­ρο­βάθ­μιας εκπαί­δευ­σης, την αντί­δρα­σή τους στο σχέ­διο του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, για τις αλλα­γές στο λύκειο και το νέο εξε­τα­στι­κό σύστημα.

Η απερ­γία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Παρα­σκευή 12 Απρι­λί­ου 2019.

Οι τοπι­κές ενώ­σεις των καθη­γη­τών (ΕΛΜΕ) απο­φά­σι­σαν σε ποσο­στό, που έφτα­σε το 90% , να εκφρά­σουν την αντί­θε­σή τους στα σχέ­δια του υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, με απερ­γί­ες, συλ­λα­λη­τή­ρια σε όλη τη χώρα και ενη­με­ρώ­σεις των γονέ­ων και μαθητών.

Το Δ.Σ της ΟΛΜΕ θα ζητή­σει άμε­σα συνά­ντη­ση με την ΑΣΓΜΕ (Ομο­σπον­δία γονέ­ων) για κοι­νή δρά­ση εκπαι­δευ­τι­κών και γονέ­ων, ενώ με ανοι­χτή επι­στο­λή θα ενη­με­ρώ­σει τις οικο­γέ­νειες σχε­τι­κά με τα σημεία αντί­θε­σης του εκπαι­δευ­τι­κού κόσμου στο νέο σύστη­μα εισαγωγής.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων