- Διαφήμιση -

Κινητοποίηση σωματείων εκπαιδευτικών για μονιμοποίηση των διορισθέντων του 2020

Κινη­το­ποί­η­ση τριών ΣΕΠΕ στη ΔΠΕ Β’ Αθή­νας την Τρί­τη — Ζητούν αυτο­δί­καιη μονι­μο­ποί­η­ση των εκπαι­δευ­τι­κών ειδι­κής αγω­γής που διο­ρί­στη­καν τον Αύγου­στο του 2020 με την ολο­κλή­ρω­ση της διετίας

Κινη­το­ποί­η­ση στη ΔΠΕ Β’ Αθή­νας πραγ­μα­το­ποιούν τρεις Σύλ­λο­γοι Εκπαι­δευ­τι­κών την Τρί­τη στις 13:30 απαι­τώ­ντας την αυτο­δί­καιη μονι­μο­ποί­η­ση των εκπαι­δευ­τι­κών ειδι­κής αγω­γής που διο­ρί­στη­καν τον Αύγου­στο του 2020, με την ολο­κλή­ρω­ση της διετίας…

περισ­σο­τε­ρες πλη­ρο­φο­ριες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων