- Διαφήμιση -

Κίνηση: Μεγάλες καθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισού

Μεγά­λες καθυ­στε­ρή­σεις παρα­τη­ρού­νται στη Λεω­φό­ρο Κηφι­σού και στα δύο ρεύ­μα­τα κυκλοφορίας.

Προ­βλή­μα­τα κατα­γρά­φο­νται και στο ρεύ­μα ανό­δου της Λεω­φό­ρου Κηφι­σί­ας και σε τμή­μα­τα της Λεω­φό­ρου Μεσο­γεί­ων, ενώ κίνη­ση υπάρ­χει και στη Λεω­φό­ρο Βασ. Σοφί­ας στο ύψος του Hilton αλλά και στην Κατε­χά­κη. Δυσκο­λί­ες στην κίνη­ση αντι­με­τω­πί­ζουν και οδη­γοί σε τμή­μα­τα της Αττι­κής Οδού.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων