- Διαφήμιση -

Κίνηση: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τα Θεοφάνεια σε Αθήνα και Πειραιά

Κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις  θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν την Παρα­σκευή (6/1) σε Αθή­να και Πει­ραιά λόγω των προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νων εκδη­λώ­σε­ων για τον εορ­τα­σμό των Θεο­φα­νεί­ων, ανα­κοί­νω­σαν οι Αρχές. Συγκε­κρι­μέ­να στον Ι.Ν. Αγί­ου Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γί­τη και στη Δεξα­με­νή στην Αθήνα…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων