- Διαφήμιση -

Κίνηση: Ακόμα μία μέρα με προβλήματα στον Κηφισό

Ένα ακό­μη πρω­ι­νό δοκι­μά­ζε­ται η υπο­μο­νή των οδη­γών στους δρό­μους της Αθή­νας καθώς επι­κρα­τεί αυξη­μέ­νη κίνη­ση σε πολ­λά σημεία. Μπο­τι­λιά­ρι­σμα υπάρ­χει στην κάθο­δο του Κηφι­σού, από τη Μετα­μόρ­φω­ση μέχρι το ύψος των ΚΤΕΛ.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων