- Διαφήμιση -

Κάπνισμα τέλος στα δημόσια κτίρια: Τι αποφάσισαν Μητσοτάκης – Κικίλιας

Η μάχη για την βελτίωση της Υγείας των πολιτών μέσω της μείωσης του καπνίσματος ήταν το αντικείμενο σύσκεψης υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τη συμμετοχή του υπουργού Υγείας, Βασίλη Κικίλια, και του υφυπουργού, Βασίλη Κοντοζαμάνη

Η μάχη για την βελ­τί­ω­ση της Υγεί­ας των πολι­τών μέσω της μεί­ω­σης του καπνί­σμα­τος ήταν το αντι­κεί­με­νο σύσκε­ψης υπό τον πρω­θυ­πουρ­γό, Κυριά­κο Μητσο­τά­κη, με τη συμ­με­το­χή του υπουρ­γού Υγεί­ας, Βασί­λη Κικί­λια, και του υφυ­πουρ­γού, Βασί­λη Κοντοζαμάνη.

Συζη­τή­θη­καν οι δρά­σεις που πρέ­πει να ανα­λη­φθούν άμε­σα, αλλά και μεσο­πρό­θε­σμα για τη μεί­ω­ση του καπνί­σμα­τος, την οποία ο πρω­θυ­πουρ­γός ανέ­δει­ξε σε μεί­ζο­να προ­τε­ραιό­τη­τα, καθώς, όπως τονί­στη­κε, και οι σχε­τι­κές έρευ­νες δεί­χνουν ότι η κοι­νή γνώ­μη είναι πιο ώρι­μη από ποτέ να απο­δε­χθεί την απα­γό­ρευ­ση του καπνί­σμα­τος σε κλει­στούς χώρους.

Στο πλαί­σιο αυτό απο­φα­σί­στη­κε η άμε­ση και αυστη­ρή εφαρ­μο­γή του αντι­κα­πνι­στι­κού νόμου στα δημό­σια κτί­ρια, δηλα­δή τη Βου­λή, τα υπουρ­γεία, τα νοσο­κο­μεία, τα σχο­λεία και γενι­κό­τε­ρα τις δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες. Παράλ­λη­λα, απο­φα­σί­στη­κε η έναρ­ξη ευρεί­ας καμπά­νιας για την ενη­μέ­ρω­ση κι ευαι­σθη­το­ποί­η­ση των πολι­τών, ενό­ψει της καθο­λι­κής εφαρ­μο­γής του νόμου τους επό­με­νους μήνες.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων