- Διαφήμιση -

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ προχωράει στην πρόσληψη 15 ατόμων

Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. θυγα­τρι­κή της TRENITALIA S.A. και μέλος του Ferrovie dello Stato Italiane Group, βασι­κή πάρο­χος σιδη­ρο­δρο­μι­κής μετα­φο­ράς επι­βα­τών και εμπο­ρευ­μά­των, στο πλαί­σιο της συνε­χούς ανα­βάθ­μι­σης των παρε­χό­με­νων υπη­ρε­σιών προς το επι­βα­τι­κό κοι­νό προ­χω­ρά στην πρό­σλη­ψη υπο­ψη­φί­ων συνο­δών (προ­σω­πι­κό ελέγ­χου και κίνη­σης αμα­ξο­στοι­χιών) που κατα­νέ­μο­νται ως εξής: Αθή­να (14) δεκα­τέσ­σε­ρις, Πάτρα (1) ένας.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων