- Διαφήμιση -

Η Affidea στήριξε το 4ο Ετήσιο Συνέδριο για τον Καρκίνο του Economist

Η απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα της Ελλά­δας στην κατα­πο­λέ­μη­ση του καρ­κί­νου τέθη­κε στο επί­κε­ντρο της συζή­τη­σης από δια­κε­κρι­μέ­νους ομι­λη­τές από την Ελλά­δα και το εξω­τε­ρι­κό, ενώ το ενδια­φέ­ρον επι­κε­ντρώ­θη­κε στα επι­τεύγ­μα­τα, τα εμπό­δια και την ευρω­παϊ­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στο πεδίο της μάχης κατά του καρκίνου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων