- Διαφήμιση -

Ευρωεκλογές — Παγώνουν αποσπάσεις και μετατάξεις στο Δημόσιο — Τι θα γίνει με τις άδειες

Δεν θα ισχύσει για τις προσεχείς ευρωεκλογές η ανάκληση και απαγόρευση χορήγησης κανονικών αδειών στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως σημειώνεται σε εγκύκλιο της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου.

Στην εγκύ­κλιο ανα­φέ­ρε­ται ότι δεν κρί­νε­ται σκό­πι­μη η έκδο­ση της σχε­τι­κής υπουρ­γι­κής από­φα­σης, η οποία να θέτει σε εφαρ­μο­γή τις δια­τά­ξεις της εκλο­γι­κής νομο­θε­σί­ας, δεδο­μέ­νου ότι η πλειο­ψη­φία των υπαλ­λή­λων των δημο­σί­ων υπη­ρε­σιών δεν εμπλέ­κο­νται στην προ­ε­τοι­μα­σία και διε­ξα­γω­γή των ευρωεκλογών.

Σε ό,τι αφο­ρά στις εκλο­γές για την τοπι­κή αυτο­διοί­κη­ση, υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η σχε­τι­κή νομο­θε­σία δεν προ­βλέ­πει ανα­στο­λή των κανο­νι­κών αδειών, κατά την προ­ε­κλο­γι­κή περί­ο­δο για τους υπαλ­λή­λους του Δημο­σί­ου, των ΝΠΔΔ και του ευρύ­τε­ρου δημό­σιου τομέα.

Για αυτούς τους υπαλ­λή­λους δεν ισχύ­ει επί­σης η απα­γό­ρευ­ση έκδο­σης πρά­ξε­ων που αφο­ρούν σε διο­ρι­σμό, πρό­σλη­ψη, καθώς και σε οποια­δή­πο­τε υπη­ρε­σια­κή μετα­βο­λή, που ισχύ­ει για το προ­σω­πι­κό των ΟΤΑ, το διά­στη­μα ένα μήνα πριν από τις αυτο­διοι­κη­τι­κές εκλο­γές και μέχρι την εγκα­τά­στα­ση των νέων αιρε­τών οργά­νων, δηλα­δή από τις 26 Απρι­λί­ου έως την 1η Σεπτεμ­βρί­ου 2019. Το διά­στη­μα αυτό, ωστό­σο, «παγώ­νουν» οι απο­σπά­σεις και οι μετα­τά­ξεις προς δήμους και περιφέρειες.

 

 

Πηγή www.cnn.gr
- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων