- Διαφήμιση -

Έρχονται νέα μέτρα ασφαλείας στην Ακρόπολη

Πολύωρη σύσκεψη υπό την Λίνα Μενδώνη

Πολύ­ω­ρη σύσκε­ψη με την ηγε­σία του Κέντρου Μελε­τών Ασφά­λειας (ΚΕΜΕΑ) ‑οργα­νι­σμού επο­πτευό­με­νου από το υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη- συγκά­λε­σε η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, Λίνα Μεν­δώ­νη, με θέμα­τα που αφο­ρούν στην ασφά­λεια του χώρου της Ακρο­πό­λε­ως, των εργα­ζο­μέ­νων και των επι­σκε­πτών της.

Όπως ανα­φέ­ρει σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού, κατά τη διάρ­κεια της σύσκε­ψης, στην οποία συμ­με­τεί­χαν ο πρό­ε­δρος του ΚΕΜΕΑ, Θ. Δρα­βί­λας, o γγ Πολι­τι­σμού, Γ. Διδα­σκά­λου, ο γενι­κός διευ­θυ­ντής, Ιω. Καρα­γε­ωρ­γό­που­λος, ο διευ­θυ­ντής, Ν. Γερα­σι­μί­δης και αρμό­δια στε­λέ­χη του ΥΠΠΟΑ, «εξε­τά­στη­καν ενδε­λε­χώς τα ζητή­μα­τα ασφα­λεί­ας και συζη­τή­θη­καν τα σχέ­δια δια­φύ­λα­ξης και δια­χεί­ρι­σης κιν­δύ­νων της Ακρο­πό­λε­ως, ενός μνη­μεί­ου-συμ­βό­λου παγκό­σμιας εμβέλειας».

Η υπουρ­γός τόνι­σε ότι ο χώρος της Ακρο­πό­λε­ως «πρέ­πει να ανα­κα­λεί μόνο θετι­κούς συνειρ­μούς στους επι­σκέ­πτες της και αυτό απο­βαί­νει επ’ ωφε­λεία της χώρας. Ο επι­σκέ­πτης πρέ­πει να είναι και να αισθά­νε­ται απο­λύ­τως ασφα­λής και αυτό επι­τυγ­χά­νε­ται με στρα­τη­γι­κή και τεχνογνωσία».

Σύμ­φω­να με το ΥΠΠΟΑ, «στα σχέ­δια ασφά­λειας θα εκπαι­δευ­θεί όλο το προ­σω­πι­κό που υπη­ρε­τεί στη Ακρό­πο­λη, ώστε να συλ­λει­τουρ­γή­σει με τις τεχνι­κές υπο­δο­μές που θα εγκα­τα­στα­θούν». Επι­πλέ­ον, «η υπουρ­γός Πολι­τι­σμού και Αθλη­τι­σμού ζήτη­σε από το Κέντρο Μελε­τών Ασφά­λειας να γίνει, ως το τέλος της επό­με­νης εβδο­μά­δας ‑σε συνερ­γα­σία με τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες του ΥΠΠΟΑ, υπό τη συντο­νι­στι­κή ευθύ­νη του γενι­κού γραμ­μα­τέα Πολι­τι­σμού- η λεπτο­με­ρής κατα­γρα­φή της υπάρ­χου­σας κατά­στα­σης και η απαι­τού­με­νη συλ­λο­γή των στοι­χεί­ων. Θα χρεια­στούν πολ­λές και κοι­νές αυτο­ψί­ες, ενδε­λε­χής ανα­φο­ρά στα τρω­τά σημεία, ώστε οι προ­τά­σεις από το ΚΕΜΕΑ για τα ληπτέα μέσα να αντα­πο­κρί­νο­νται στις απαι­τή­σεις της επο­χής», προ­στί­θε­ται στην ανα­κοί­νω­ση του υπουργείου.

«Το σύνο­λό των μέτρων θα υπο­στη­ρί­ζει την υπο­δο­μή ασφά­λειας, ζωτι­κής σημα­σί­ας για τη δρα­στι­κή μεί­ω­ση όλων των υπο­θε­τι­κών κιν­δύ­νων. Επί­σης, θα εκπο­νη­θούν δια­χει­ρι­στι­κά σχέ­δια που θα βασί­ζο­νται και στην εμπει­ρία των εργα­ζό­με­νων στην Ακρό­πο­λη, ενώ είναι προ­τε­ραιό­τη­τα να προ­ε­τοι­μα­στούν ειδι­κά σεμι­νά­ρια για τους φύλα­κες. Πρέ­πει, ακό­μη, να ετοι­μα­στούν πιλο­τι­κά σχέ­δια για τη δια­χεί­ρι­ση ασφά­λειας ενός μεγά­λου μου­σεί­ου κι ενός ανοι­κτού μνη­μεια­κού χώρου, ακό­μη και για θέμα­τα φυσι­κών κατα­στρο­φών», επι­ση­μαί­νει ‑μετα­ξύ άλλων- η ανα­κοί­νω­ση του ΥΠΠΟΑ.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων