- Διαφήμιση -

Επιστροφή πινακίδων από τη Δημοτική Αστυνομία της Αθήνας λόγω εκλογών

Τη δυνα­τό­τη­τα να παρα­λά­βουν τις πινα­κί­δες των οχη­μά­των τους, που είχαν αφαι­ρε­θεί από τη Δημο­τι­κή Αστυ­νο­μία της Αθή­νας, θα έχουν οι κάτο­χοι αυτο­κι­νή­των και μοτο­συ­κλε­τών την Πέμ­πτη 6 και την Παρα­σκευή 7 Ιου­νί­ου 2024, προ­κει­μέ­νου να διευ­κο­λυν­θούν στις μετα­κι­νή­σεις τους για την άσκη­ση του εκλο­γι­κού τους δικαιώματος…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων