- Διαφήμιση -

Εκλογές: Στα ύψη έφτασε η αποχή – Ένας στους τρεις ψήφισε στην Αθήνα

Η αποχή στις επαναληπτικές περιφερειακές και δημοτικές εκλογές κυμάνθηκε σε υψηλά επίπεδα.

Η απο­χή στις επα­να­λη­πτι­κές περι­φε­ρεια­κές και δημο­τι­κές εκλο­γές κυμάν­θη­κε σε υψη­λά επίπεδα.

Η συμ­με­το­χή στις δημο­τι­κές κάλ­πες δια­μορ­φώ­θη­κε στο 44,61% ενώ για στην ψηφο­φο­ρία για περι­φέ­ρειες ήταν μόλις 41,63%.

Πρό­κει­ται για ξεκά­θα­ρη υπο­χώ­ρη­ση σε σχέ­ση με τις εκλο­γές του 2014, όταν την δεύ­τε­ρη Κυρια­κή έξι στους δέκα ψηφο­φό­ρους προ­σήλ­θαν στα κέντρα για τους Δήμους, ενώ για τις περι­φέ­ρειες η συμ­με­το­χή άγγι­ξε το 59%.

Σε επί­πε­δο περι­φε­ρειών, για να εκλέ­ξουν τον νέο περι­φε­ρειάρ­χη Αττι­κής η απο­χή άγγι­ξε το 59%. Στην Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία – Θρά­κη συμ­με­τεί­χε στην εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία το 40,36% των ψηφο­φό­ρων και απεί­χε το 59,64%. Η απο­χή στον α’ γύρο ήταν 46,77%.

Η μεγα­λύ­τε­ρη απο­χή σημειώ­θη­κε στο Βόρειο Αιγαίο, όπου προ­σήλ­θε στις κάλ­πες το 33,45% των εγγε­γραμ­μέ­νων ψηφο­φό­ρων, ενώ δεν προ­σήλ­θε το 66,55%. Στον α’ γύρο απεί­χε το 54,47%.

Στη Δυτι­κή Ελλά­δα ψήφι­σε το 45,81% των πολι­τών και απεί­χε το 54,19%, ενώ την περα­σμέ­νη Κυρια­κή η απο­χή ήταν 39,32%. Στα Ιόνια Νησιά συμ­με­τεί­χε το 38,74% των εγγε­γραμ­μέ­νων ψηφο­φό­ρων, ενώ δεν προ­σήλ­θε στις κάλ­πες το 61,26%. Η απο­χή στον α’ γύρο ήταν 48,63%.

Για την εκλο­γή του νέου περι­φε­ρειάρ­χη Πελο­πον­νή­σου ψήφι­σε το 39,89% του εκλο­γι­κού σώμα­τος και απεί­χε το 60,11%, ενώ την περα­σμέ­νη Κυρια­κή η απο­χή ήταν 45,22%. Για περι­φε­ρειάρ­χη Στε­ρε­άς Ελλά­δας προ­σήλ­θε το 44,28% των ψηφο­φό­ρων και απεί­χε το 55,72%. Η απο­χή στον α’ γύρο ήταν 36,33%.

Υψη­λό ήταν και η απο­χή στις δημο­τι­κές εκλογές.

Στον Δήμο Αθη­ναί­ων η εικό­να ήταν ακό­μα χει­ρό­τε­ρη, καθώς απο­χή εκτο­ξεύ­τη­κε στο 66,6%, που σημαί­νει ότι μόλις ένας στους τρεις πολί­τες προ­σήλ­θαν στις κάλπες.

Στον Δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης η απο­χή δια­μορ­φώ­θη­κε στο 62,5%. Στην Ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία – Θρά­κη συμ­με­τεί­χε στην εκλο­γι­κή δια­δι­κα­σία το 40,36% των ψηφο­φό­ρων και απεί­χε το 59,64%. Η απο­χή στον α’ γύρο ήταν 46,77%.

Στη Δυτι­κή Ελλά­δα ψήφι­σε το 45,81% των πολι­τών και απεί­χε το 54,19%, ενώ την περα­σμέ­νη Κυρια­κή η απο­χή ήταν 39,32%.

Στα Ιόνια Νησιά συμ­με­τεί­χε το 38,74% των εγγε­γραμ­μέ­νων ψηφο­φό­ρων, ενώ δεν προ­σήλ­θε στις κάλ­πες το 61,26%. Η απο­χή στον α’ γύρο ήταν 48,63%.

Χαμη­λό­τε­ρη σε σχέ­ση με άλλες περι­πτώ­σεις ήταν η απο­χή στον δήμο Πατρέ­ων, όπου συμ­με­τεί­χε το 49,68% και απεί­χε το 50,32%. Στον α’ γύρο δεν προ­σήλ­θε το 37,31% των ψηφοφόρων.

Για τον δήμαρ­χο Πει­ραιώς ψήφι­σε το 34,23% των εγγε­γραμ­μέ­νων ψηφο­φό­ρων, ενώ η απο­χή φτά­νει το 65,77%. Την περα­σμέ­νη Κυρια­κή δεν προ­σήλ­θε στις κάλ­πες το 49,72% του εκλο­γι­κού σώματος.

Στο Ηρά­κλειο Κρή­της για την εκλο­γή του νέου δημάρ­χου συμ­με­τεί­χε στη δια­δι­κα­σία το 47,91% και απεί­χε το 52,09%, ενώ το ποσο­στό απο­χής την περα­σμέ­νη Κυρια­κή δια­μορ­φώ­θη­κε στο 34,84%.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων