- Διαφήμιση -

Χωρίς μετρό και τραμ σήμερα – Πότε θα ακινητοποιηθούν οι συρμοί

Στάση εργασίας πραγματοποιούν σήμερα Δευτέρα οι εργαζόμενοι στο μετρό (γραμμές 2 & 3) και στο τραμ

Στά­ση εργα­σί­ας πραγ­μα­το­ποιούν σήμε­ρα Δευ­τέ­ρα οι εργα­ζό­με­νοι στο μετρό (γραμ­μές 2 & 3) και στο τραμ από τις 21:00 έως τη λήξη της βάρδιας.

Το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Λει­τουρ­γί­ας Μετρό (ΣΕΛΜΑ) και ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων Τραμ (ΣΕΤ) με ανα­κοί­νω­σή τους δια­μαρ­τύ­ρο­νται «για τη συνε­χι­ζό­με­νη μεθό­δευ­ση απα­ξί­ω­σης των δομών και των μέσων της ΣΤΑΣΥ, όπως αυτές προ­κύ­πτουν από την τρα­γι­κή έλλει­ψη υλι­κών, ανταλ­λα­κτι­κών, ανα­λώ­σι­μων και προσωπικού».

Και συνε­χί­ζει η ανα­κοί­νω­σή τους: «Ζητά­με από την πολι­τι­κή ηγε­σία των υπουρ­γεί­ων Μετα­φο­ρών και Οικο­νο­μι­κών, λύσεις και απα­ντή­σεις, προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λι­στεί στο ακέ­ραιο η απρό­σκο­πτη παρο­χή συγκοι­νω­νια­κού έργου, προ­σι­τό οικο­νο­μι­κά για τους πολί­τες, προ­κει­μέ­νου να παρα­μεί­νει το σιδη­ρο­δρο­μι­κό δίκτυο ασφα­λές και αξιό­πι­στο για το επι­βα­τι­κό κοι­νό, δια­τη­ρώ­ντας τη μορ­φή κοι­νω­νι­κού αγα­θού, όπως αρμό­ζει άλλω­στε σε κάθε πολι­τι­σμέ­νο κρά­τος. Εμείς οι εργα­ζό­με­νοι, ως ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι της κοι­νω­νί­ας, που έχου­με πλη­γεί ανε­πα­νόρ­θω­τα, από όλους τους μνη­μο­νια­κούς νόμους τόσο ηθι­κά, ψυχο­λο­γι­κά και οικο­νο­μι­κά, με κατα­στρα­τή­γη­ση των εργα­σια­κών δικαιω­μά­των, δια­τρα­νώ­νου­με την αντί­θε­σή μας, στην πολι­τι­κή διά­λυ­σης, απο­δό­μη­σης και ξεπου­λή­μα­τος σε τιμή ευκαι­ρί­ας, των δημο­σί­ων αστι­κών συγκοινωνιών».

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων